Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Informace o studijních programech

Obecný popis

Studijní programy
Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu ve smyslu Boloňské deklarace. Studijní program se může členit na studijní obory.

Studium na UTB ve Zlíně je třístupňové:

Bakalářský studijní program
Standardní doba studia je 3 roky a tento typ studijního programu připravuje studenta pro využití teoretických znalostí a praktických dovedností ve zvoleném povolání a ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce Bc.) a absolventům Fakulty multimediálních komunikací programu Výtvarná umění a programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby se uděluje akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce BcA.).

Navazující magisterský  studijní program
Je zaměřený na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčím činnostem. Program navazuje na bakalářský studijní program a jeho standardní doba je 2 roky. Navazující magisterské studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům technických a ekonomických oborů je udělován akademický titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.), absolventi společenských  věd, pedagogiky a zdravotnictví získávají titul „magistr“ (ve zkratce Mgr.) a absolventům Fakulty multimediálních komunikací programu Výtvarná umění a programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby se uděluje akademický titul „magistr umění“ (ve zkratce MgA.).

Doktorský studijní program
Je zaměřený na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Standardní dobou studia jsou 3 nebo 4 roky. Absolvent získává titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem).

Fakulty a součásti

Zavřít