Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Vědecká rada

Vědecká rada veřejné vysoké školy

  1. projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,
  2. schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady nebo umělecké rady fakulty,
  3. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.

Termíny zasedání VR UTB – akademický rok 2023/24:
14. 11. 2023
6. 2. 2024
14. 5. 2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít