Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecká rada

Jednací řád Vědecké rady

Jednací řád ke stažení zde.

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY

UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

ze dne 5. ledna 2017

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3
a § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Jednací řád Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „jednací řád“) je
vnitřním předpisem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) vydávaným podle § 17
odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“). Obsahuje rámcová
pravidla pro jednání Vědecké rady UTB. Jmenování Vědecké rady UTB a vymezení její
působnosti se řídí § 9 odst. 1 písm. f) a § 11 a 12 zákona a čl. 19 Statutu UTB.
(2) Členy Vědecké rady UTB jmenuje rektor s předchozím souhlasem Akademického senátu
UTB (dále jen „AS UTB“).
(3) Členství ve Vědecké radě UTB je nezastupitelné.

Článek 2
Jednání Vědecké rady UTB
(1) Jednání Vědecké rady UTB svolává rektor podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
(2) Rektor rovněž svolává jednání Vědecké rady UTB, požádá-li o to písemně alespoň jedna
třetina členů Vědecké rady UTB. Jednání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení
žádosti.
Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

(3) Jednání Vědecké rady UTB se uskutečňuje formou:
a) zasedání za přímé účasti členů Vědecké rady UTB,
b) řízené komunikace se všemi členy Vědecké rady UTB prostřednictvím informačních
a komunikačních technologií (dále jen „per rollam“).
(4) Program a formu jednání Vědecké rady UTB navrhuje rektor.
Uskutečňuje-li se jednání Vědecké rady UTB:
a) podle odstavce 3 písm. a), obdrží každý člen Vědecké rady UTB program písemně nebo
elektronicky nejméně dva týdny přede dnem jednání spolu s podkladovými materiály
k jednání. Každý člen Vědecké rady UTB má právo předem písemně nebo elektronicky,
ve zdůvodněných případech nejpozději při zahájení ústně, požádat o rozšíření programu
jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání schválen Vědeckou radou UTB;
b) podle odstavce 3 písm. b), je všem členům Vědecké rady UTB zaslán elektronicky program
a podkladové materiály; program jednání se neschvaluje a případné doplňky programu,
zaslané členy Vědecké rady UTB společně s vyjádřením k předloženým materiálům, jsou
projednány na dalším jednání Vědecké rady UTB.
(5) Přípravu jednání Vědecké rady UTB zabezpečuje pověřený prorektor.

Článek 3
Průběh jednání Vědecké rady UTB
(1) Jednání Vědecké rady UTB řídí rektor, v jeho nepřítomnosti jím pověřený prorektor (dále
jen „předsedající“).
(2) Doplňky a úpravy programu jednání Vědecké rady UTB může každý člen uplatnit písemně
nebo ústně, nejpozději při zahájení jednání.
(3) Vědecká rada UTB je schopna usnášení, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech
členů Vědecké rady UTB. Není-li Vědecká rada UTB schopna usnášení, určí předsedající
se souhlasem přítomných nový termín jednání Vědecké rady UTB. Při jednání per rollam
se hlasující považují za přítomné.
(4) Rozhodnutí přijímá Vědecká rada UTB formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení
se hlasuje. Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky nebo per rollam) nebo tajné (hlasovacími
lístky). Usnesení v případech stanovených zákonem a v personálních záležitostech musí být vždy
přijato tajným hlasováním. Tajné hlasování však může být použito i v jiných případech, jestliže je
navrhne některý z přítomných členů Vědecké rady UTB a schválí je nadpoloviční většina
přítomných členů Vědecké rady UTB.
(5) Pro tajné hlasování zvolí Vědecká rada UTB předem dva členy, kteří přímo v zasedací
místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy, vyplní protokol o tajném hlasování a podepsaný jej spolu
s hlasovacími lístky odevzdají předsedajícímu. Předsedající vyhlásí výsledek hlasování tak,
že oznámí počet hlasů pro návrh a proti návrhu a počet neplatných hlasů. Protokol o tajném
hlasování se včetně hlasovacích lístků archivuje. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise
z jednání Vědecké rady UTB.
Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

(6) Usnesení je schváleno, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů
Vědecké rady UTB, pokud zákon nestanoví jinak. Zvlášť se evidují poradní hlasy stálých hostů
Vědecké rady UTB.
(7) V případě, že Vědecká rada UTB přijímá rozhodnutí per rollam, předloží rektor všem
členům Vědecké rady UTB k vyjádření písemný návrh usnesení s oznámením lhůty, ve které mají
písemné nebo elektronické vyjádření učinit. Usnesení je schváleno, pokud se vyjádří alespoň dvě
třetiny všech členů Vědecké rady UTB a pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina hlasujících
členů Vědecké rady UTB. O výsledku hlasování rektor neprodleně písemně nebo elektronicky
informuje všechny členy Vědecké rady UTB. V případech stanovených zákonem a v personálních
záležitostech, kdy musí být usnesení přijato tajným hlasováním, nelze využít formu per rollam.
(8) Při usnášení se na návrhu ke jmenování profesorem, je ke schválení nutný souhlas
nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady UTB.
(9) K řízení ke jmenování profesorem přizve rektor uchazeče, děkana příslušné fakulty,
na které bylo jmenovací řízení zahájeno, a předsedu komise, která návrh posuzovala.
(10) Při projednávání řízení ke jmenování profesorem hlasují pouze členové Vědecké rady
UTB. Předseda a členové komise hlasují pouze v případě, jsou-li členy Vědecké rady UTB.
Hlasování v těchto případech je vždy tajné.
(11) Projednávání návrhů v řízeních ke jmenování profesorem má tyto fáze:
a) představení uchazeče děkanem příslušné fakulty, na které bylo jmenovací řízení zahájeno,
a předsedou komise,
b) vystoupení uchazeče,
c) diskuse všech přítomných,
d) tajné hlasování členů Vědecké rady UTB,
e) vyhlášení výsledku jednání Vědecké rady UTB.
(12) Jednání Vědecké rady UTB podle čl. 2 odst. 3 písm. a) je veřejné, kromě případu
uvedeného v odstavci 11 písm. d). V mimořádných případech, s výjimkou případů stanovených
zákonem, může být prohlášeno jednání Vědecké rady UTB nebo jeho části za neveřejné na
základě předchozího rozhodnutí Vědecké rady UTB schváleného nadpoloviční většinou ze všech
členů Vědecké rady UTB. Hlasování probíhá v tomto případě podle odstavce 5. Za neveřejné
musí být prohlášeno jednání Vědecké rady UTB nebo jeho části při projednávání utajovaných
skutečností ve smyslu zvláštních právních předpisů.
(13) Z jednání Vědecké rady UTB se pořizuje zápis, v němž je uveden zejména pořad jednání,
průběh a závěry jednání a výsledky hlasování. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina.
Zápis verifikuje pověřený prorektor a předkládá rektorovi k podpisu.
(14) Administrativní agendu Vědecké rady UTB, včetně archivování materiálů, zabezpečuje
útvar prorektorů rektorátu UTB. Zápis z jednání Vědecké rady UTB je zaslán všem členům
a stálým hostům a zveřejněn v informačním systému UTB. Připomínky k zápisu mohou členové
Vědecké rady UTB uplatnit do jednoho měsíce po obdržení zápisu. Připomínky k zápisu jsou
projednávány na nejbližším jednání Vědecké rady UTB.
Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Článek 4
Zvláštní ustanovení
(1) Každý člen Vědecké rady UTB může písemně požádat rektora o ukončení svého členství
ve Vědecké radě UTB. V takovém případě může rektor bez dalšího řízení členství ukončit
a oznámí tuto skutečnost nejpozději do 14 dnů předsedovi AS UTB.
(2) S předchozím souhlasem AS UTB může rektor člena Vědecké rady UTB odvolat
a doplnit Vědeckou radu UTB o dalšího člena při dodržení § 11 odst. 2 zákona.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady UTB, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ze dne 7. března 2002 pod čj. 14 222/2002-30, ve znění pozdějších změn.
(2) Tento jednací řád byl schválen Akademickým senátem UTB dne 3. ledna 2017.
(3) Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

Fakulty a součásti

Zavřít