O nás

Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva je pedagogickým a vědeckovýzkumným pracovištěm Fakulty managementu a ekonomiky. Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva plní tři základní funkce. V první řadě koncepčně zpracovává a odborně garantuje studium v bakalářských a magisterských oborech zaměřených na problematiku regionálního rozvoje a veřejné správy, přičemž úzce spolupracuje s dalšími ústavy fakulty, které se podílejí na výuce v těchto oborech. V součinnosti s příslušnými útvary fakulty zajišťuje Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva toto studium i organizačně. Druhou základní funkci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva je péče o výuku předmětů zamřených na regionální rozvoj, veřejnou správu a právo. V tomto směru Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva zajišťuje zejména výuku socioekonomické a správní geografie, regionálních struktur, regionální analýzy, regionální politiky a dalších regionalistických disciplín, sociologie, ekonomiky správy, základů práva, státovědy a disciplín veřejného práva. Velkou pozornost věnuje Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva regionálním i správním strukturám Evropské unie a legislativním otázkám a reformě veřejné správy. Konečně se Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva podílí na výuce profilových kurzů rovněž v rámci celoživotního vzdělávání.

Třetí funkcí Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva je příprava a realizace výzkumných a odborných aktivit v oborech správních a regionálních věd s důrazem na prostorové analýzy, na problematiku evropské integrace ve vztahu k regionálnímu rozvoji, na komparace systémů veřejné správy zejména ve středoevropském měřítku a na územní, právní i institucionální aspekty reformy veřejné správy. Za tímto účelem Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva udržuje kontakty s dalšími pracovišti vysokých škol ve svém oboru jako je Vysoká škola ekonomická v Praze nebo Masarykova univerzita v Brně. Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva úzce spolupracuje s aktéry praxe, zejména pak orgány Statutárního města Zlína a Zlínského kraje, s ústředními orgány ministerstev a s pracovišti působícími v oblasti regionálního rozvoje. Pracovníci Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva absolvovali řadu studijních cest a pobytů v zahraničí a aktivně se účastní mezinárodních konferencí ve svých oborech.