Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kariéra

Rovné příležitosti

Rovnost příležitostí hraje klíčovou roli ve fungování, struktuře i kultuře organizace. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zavazuje systematicky podporovat rovné příležitosti v rámci všech svých procesů – v oblasti řízení, institucionální a personální politiky i hodnot a norem, ke kterým se univerzita hlásí a na kterých je založena.

K tomuto účelu byl vypracován Plán nastavování genderové rovnosti (Gender Equality Plan), dále jen GEP.

GEP popisuje cíle, nástroje a opatření, které bude univerzita realizovat za účelem nastolování vyšší míry genderové rovnosti v oblastech:

  • vzdělávání a osvěta v oblasti genderové rovnosti
  • slaďování osobního a pracovního života
  • zastoupení žen ve vedoucích funkcích
  • nábor zaměstnanců a rovné šance
  • rovné příležitosti ve vědě a výzkumu
  • opatření proti sexuálnímu a genderově podmíněnému obtěžování

Takto koncipovaný GEP vychází z řady analýz realizovaných v rámci projektu OP VVV – Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně – IKAROS CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623, stejně jako vnějšího auditu genderové rovnosti realizovaného v roce 2020, interních šetření organizační kultury a klimatu na UTB (2019 a 2021), a v neposlední řadě také interního auditu pracovních míst na UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít