Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Oddělení rozvoje lidských zdrojů

Rovné příležitosti

Plán nastavování genderové rovnosti

Rovnost příležitostí hraje klíčovou roli ve fungování, struktuře i kultuře organizace. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se zavazuje systematicky podporovat rovné příležitosti v rámci všech svých procesů – v oblasti řízení, institucionální a personální politiky i hodnot a norem, ke kterým se univerzita hlásí a na kterých je založena.

K tomuto účelu byl vypracován Plán nastavování genderové rovnosti (Gender Equality Plan), dále jen GEP.

GEP popisuje cíle, nástroje a opatření, které bude univerzita realizovat za účelem nastolování vyšší míry genderové rovnosti v oblastech:

  • vzdělávání a osvěta v oblasti genderové rovnosti
  • slaďování osobního a pracovního života
  • zastoupení žen ve vedoucích funkcích
  • nábor zaměstnanců a rovné šance
  • rovné příležitosti ve vědě a výzkumu
  • opatření proti sexuálnímu a genderově podmíněnému obtěžování

Příručka genderově senzitivní komunikace

Senzitivní komunikace je jedním z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění rovných příležitostí, inkluze a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace jsou zároveň součástí PR směrem k veřejnosti, vypovídají o vnitřní kultuře a klimatu univerzity.

Informace pro navrhovatele projektů

V projektových žádostech národních i mezinárodních poskytovatelů se často objevují požadavky popisu přístupu pracoviště žadatele v otázkách rozvoje potenciálu lidských zdrojů a zlepšování pracovních podmínek. K tomuto účelu lze použít standardizované dokumenty a texty prokazující aktivní přístup univerzity k podpoře nediskriminačního přístupu.

Připravenost navrhovatele

Fakulty a součásti

Zavřít