Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Podmínky studia

Studiu CŽV na UTB je zpoplatněno, výše úhrady za studium v programu CŽV se stanoví podle příslušné vnitřní normy UTB (směrnice kvestora č. 10/2012 – Pravidla hospodaření celoživotního vzdělávání).

CŽV umožňuje účastníkům absolvovat jednotlivé předměty tak, jak je stanoveno v daném programu CŽV a složit závěrečnou zkoušku nebo obhájit závěrečnou práci, jsou-li programem CŽV stanoveny. Absolventům programu CŽV vydá organizátor certifikát v podobě „Osvědčení“, anebo v případě, že nejde o absolventa, „Potvrzení o účasti“. Podoba certifikátu může být vyžadována příslušným orgánem státní správy nebo jinými institucemi.

Podmínkou pro vydání certifikátu je zaplacení úhrady za studium v programu CŽV.

Stane-li se účastník programu CŽV uskutečňovaného v rámci akreditovaného studijního programu studentem podle zákona, mohou mu být kredity získané v takovém programu
na základě jeho žádosti uznány až do výše 60% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, k němuž byl přijat. (§ 60 odst. 2 zákona č. 111/1998 o vysokých školách).
O žádosti rozhoduje rektor nebo děkan po vyjádření příslušné Rady studijního programu. Na rozhodnutí se vztahuje § 68 zákona č. 111/1998 o vysokých školách.

Fakulty a součásti

Zavřít