Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy

Školení v rámci programu Erasmus+

Podmínky pro vysílané zaměstnance

 • Zaměstnanec musí být v pracovně-právním vztahu s UTB a to po celou dobu plánováné mobility.
 • Ve výjimečných případech lze vyslat pracovníka s DPP nebo DPČ.
 • Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země.
 • Prioritu by měli mít zaměstnanci vyjíždějící na školení poprvé.
 • Absolutní prioritu mají ve výběrovém řízení administrativní pracovníci, pro akademiky máme vyhrazené výukové mobility.
 • Vysílaný zaměstnanec musí projít výběrovým řízením (obykle leden).
 • Výběrová řízení k mobilitám typu školení spadají do kompetence Mezinárodního oddělení. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci Mezinárodního oddělení, musí být ale transparentní a spravedlivá.
 • Mezinárodní oddělení si vyhrazuje právo zájemce o mobilitu odmítnout a to v případě že:
  neprojde výběrovým řízením
  nenahlásí včas a řádně mobilitu na Mezinárodním oddělení
  dojde k vyčerpání grantu

Podmínky školení

 • Školení se musí uskutečnit v zahraničním podniku nebo na zahraniční vysokoškolské instituci, která je držitelem Erasmus Charter for Higher Education.
 • Výjezd na školení, které se koná na vysokoškolské instituci, je vhodné realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi UTB a přijímající institucí.
 • Standardní délka pobytu na školení je 5 pracovních dnů; minimální délka školení je 2 pracovní dny.
 • Pracovníci mohou na Erasmus+ školení jezdit opakovaně. Z důvodu omezených finančních prostředků je ale doporučeno realizovat 1 výjezd/akademický rok.
 • V rámci výjezdu není možná účast na konferenci, či proplacení účastnického poplatku.

Finanční zajištění  pobytu

Vyúčtování pracovní cesty se nejdříve provádí na středisko, pod které daný zaměstnanec spadá. Po návratu se zpracovaný cestovní příkaz zasílá na Mezinárodní oddělení, které zajistí přeúčtování na program Erasmus+. Pokud výdaje na služební cestu přesáhnou přidělený grant z programu Erasmus+, přesahující náklady hradí příslušná fakulta a na Žádosti o financování nákladů je vyžadován i podpis tajemníka fakulty.

Jedou-li společně dva a více zaměstnanců, je pro účely konečného vyúčtování vhodné, aby měl každý účastník účetní doklady (ubytování, jízdné apod.) sám za sebe. V případě výrazné hromadné slevy je ale doporučeno využít skupinové nabídky.

Pobytové náklady

 • Výše finanční podpory pro akad. rok 2019/2020 a 2020/2021 z programu Erasmus+ se řídí sazbami (pozor změna oproti předchozím obdobím) dle jednotlivých zemí a na jeden pracovní den školení; uvedené částky odpovídají maximální finanční podpoře, kterou lze vyplatit na den pobytu na školení v zahraničí.
 • Případné kapesné nebude z programu Erasmus+ hrazeno.

Cestovní náklady

 • Mimo nákladů na pobyt (ubytování, pojištění, MHD, …) se sledují náklady na cestovné (cesta z České republiky do místa pobytu v zahraničí a zpět – první a poslední den cesty). Tyto náklady budou hrazeny do výše uvedené v sazbách (aktualizováno 2019) finanční podpory.
 • Pro výpočet vzdálenosti, prosím, využijte kalkulátor: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm Jiná forma výpočtu nebude uznána.

Dokumenty

První dokument, který musí být potvrzen ještě před cestou jak ze strany UTB, tak i ze strany přijímající instituce, je tzv. Training Agreement. Zde vyjíždějící zaměstnanec uvede mimo jiné i celkový záměr a účel cesty, program a očekávané výsledky školení. Za UTB formulář podepisuje proděkan pro zahraniční vztahy z příslušné fakulty, popřípadě prorektor pro mezinárodní vztahy.

Dva týdny před plánovaným odjezdem je nutné na mezinárodní oddělení doručit Žádost o financování nákladů, kde bude uveden předběžný rozpočet na mobilitu. I když se jedná o předběžný rozpočet, uvedené částky by měly co možná nejvíce odpovídat skutečnosti.

Zhruba týden před odjezdem se na mezinárodním oddělení sepisuje Účastnická smlouva. Zde budou uvedena přesná data pobytu, a jaká finanční podpora byla z programu Erasmus+ přiznána.

Po návratu musí zaměstnanec vyplnit – v termínu stanoveném Účastnickou smlouvou – závěrečnou zprávu (elektronická verze, která přijde po uskutečněné mobilitě na pracovní email) a zároveň musí dodat Potvrzení o uskutečněné mobilitě. Toto potvrzení musí obsahovat data pobytu na přijímající instituci, stručná náplň školení; razítko a podpis přijímající instituce.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení – staffexchange@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít