Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výjezdy

Výukové pobyty v rámci programu Erasmus+

Podmínky pro vysílané pedagogy

 • Pedagogický pracovník musí být v pracovně-právním vztahu s UTB a to po celou dobu plánováné mobility.
 • Ve výjimečných případech lze vyslat pracovníka s DPP nebo DPČ.
 • Pracovník může být občanem jakékoliv země.
 • Prioritu by měli mít pedagogové vyjíždějící na výukový pobyt poprvé.
 • Vysílaný pedagog musí projít výběrovým řízením na fakultě.
 • Výběrová řízení k mobilitám spadají do kompetence fakult. Kritéria výběru jsou zcela v kompetenci fakulty, musí být ale transparentní a spravedlivá.
 • Mezinárodní oddělení si vyhrazuje právo zájemce o mobilitu odmítnout a to v případě, že neprojde výběrovým řízením na fakultě, nebude včas a řádně nahlášen fakultou nebo dojde k vyčerpání grantu.

Podmínky výukového pobytu

 • Výukový pobyt se může uskutečnit pouze na vzdělávací instituci, se kterou má UTB uzavřenou bilaterální smlouvu.
 • Délka mobility by neměla přesáhnout počet nasmlouvaných týdnů uvedených v bilaterální dohodě. Standardní délka mobility je 5 pracovních dní. Minimální délka mobility je 2 dny a 8 vyučovacích hodin.
 • Pedagogové mohou na Erasmus+ výukový pobyt jezdit opakovaně. Z důvodu omezených finančních prostředků je ale doporučeno realizovat max. 1 výjezd/semestr.
 • V rámci výjezdu není možná účast na konferenci, či proplacení účastnického poplatku.

Finanční zajištění výukového pobytu

Vyúčtování pracovní cesty se nejdříve provádí na středisko, pod které daný zaměstnanec spadá. Po návratu se zpracovaný cestovní příkaz zasílá na Mezinárodní oddělení, které zajistí přeúčtování na program Erasmus+. Pokud výdaje na služební cestu přesáhnou přidělený grant z programu Erasmus+, přesahující náklady hradí příslušná fakulta a na Žádosti o financování nákladů je vyžadován i podpis tajemníka fakulty.

Jedou-li společně dva a více pedagogů, je pro účely konečného vyúčtování vhodné, aby měl každý účastník účetní doklady (ubytování, jízdné apod.) sám za sebe. V případě výrazné hromadné slevy je ale doporučeno využít skupinové nabídky.

Pobytové náklady

 • Výše finanční podpory pro akad. rok 2019/2020 a 2020/2021 (pozor, nové podmínky oproti předchozímu období) z programu Erasmus+ se řídí sazbami dle jednotlivých zemí. Uvedené částky odpovídají maximální finanční podpoře, kterou lze vyplatit na pracovní den pobytu v zahraničí.
 • Za pracovní den se považuje den, kdy zaměstnanec vykonává pedagogickou činnost na přijímající instituci.
 • Případné kapesné nebude z programu Erasmus+ hrazeno.

Cestovní náklady

 • Mimo nákladů na pobyt (ubytování, pojištění, MHD, …) se sledují náklady na cestovné (cesta z České republiky do místa pobytu v zahraničí a zpět – první a poslední den cesty). Tyto náklady budou hrazeny do výše uvedené v sazbách (aktualizováno 2019) finanční podpory.
 • Pro výpočet vzdálenosti využijte prosím Distance Calculator. Jiná forma výpočtu nebude uznána.

Dokumenty

První dokument, který musí být vyřízen před cestou, je tzv. Teaching agreement. Zde vyjíždějící pedagog uvede mimo jiné i cíle mobility a obsah přednášek, které bude na zahraniční univerzitě pořádat. Za UTB formulář podepisuje proděkan pro zahraniční vztahy z příslušné fakulty, popřípadě prorektor pro mezinárodní vztahy.

Minimálně dva týdny před plánovaným odjezdem je nutné na mezinárodní oddělení doručit Žádost o financování nákladů, kde bude uveden předběžný rozpočet na mobilitu. I když se jedná o předběžný rozpočet, uvedené částky by měly co možná nejvíce odpovídat skutečnosti.

Zhruba týden před odjezdem se na mezinárodním oddělení sepisuje Účastnická smlouva. Zde budou uvedena přesná data pobytu, a jaká finanční podpora byla z programu Erasmus+ přiznána.

Po návratu musí pedagog vyplnit – v termínu stanoveném Účastnickou smlouvou – závěrečnou zprávu (elektronická verze, která přijde po uskutečněné mobilitě na pracovní email) a zároveň musí dodat Potvrzení o uskutečněné mobilitě. Toto potvrzení musí obsahovat data pobytu na přijímající instituci, kdy byla vykonávána pedagogická činnost; počet odučených hodin (minimálně 8/týden); razítko a podpis z přijímající instituce.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení e-mailem staffexchange@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít