Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Freemovers

Praktická stáž

V rámci programu pro freemovery mohou studenti UTB vycestovat na praktickou stáž na jakoukoliv instituci na světě. Studenti si musí najít praktickou stáž, která koresponduje s jejich nynějším studijním zaměřením a odpovídá jejich profesním plánům.

Tento program je z podstatné části financován jednotlivými fakultami UTB, ověřte si prosím dostupnost finančních prostředků přímo u Vašeho fakultního koordinátora. Počet mobilit může být značně omezen.

Užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je náš nový webový portál xchange.

Student si zařizuje pracovní stáž v zahraniční firmě sám. Může při tom využít následující:

Při hledání stáží mohou studenti také využít služeb Job Centra, které naše univerzita nabízí a to tak, že se přihlásí do portálu Job Centrum nebo odebírat příspěvky ve Facebookové skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti

Užitečné rady a tipy pro zahraniční pobyt naleznete na webu mladiinfo.

PODMÍNKY PRO VYSÍLANÉ STUDENTY

 • Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a musí mít řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu. Student nemůže vycestovat jako Freemover do země svého trvalého pobytu.
 • Délka praktické stáže musí být minimálně 1 měsíc a maximálně 12 měsíců.
 • Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na UTB přerušit nebo ukončit.
 • Student může v rámci programu Freemovers během svého studia na UTB vycestovat do zahraničí opakovaně.
 • Studenti si mohou podat přihlášku již v 1.ročníku bakalářského programu (plánují výjezd ve 2. ročníku) či ve 3. ročníku bakalářského programu (plánují výjezd v 1. ročníku magisterského programu)

FINANČNÍ PODMÍNKY

 • Student  obdrží stipendium na základě počtu dní a destinace – kalkulace stipendia – financovány maximálně 3 měsíce z celé délky pobytu.
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na praktickou stáž v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.
 • nástroj pro výpočet délky pobytu
 • Každý vyjíždějící student může zažádat fakultu o spolufinancování pobytu v rámci programu Freemover prostředníctvím této žádosti. Žádost se projedná na fakultě a student může obdržet finanční prostředky navíc k výše uvedenému stipendiu.
 • Výběrová řízení (VŘ) na praktické stáže v zahraničí jsou každoročně vypisována jednotlivými fakultami UTB v lednu/únoru (řádná VŘ), příp. září/říjnu (doplňková VŘ) příslušného roku (viz webové stránky fakulty).
 • Přihláška do vnitřního výběrového řízení UTB

Úspěšní studenti se řídí pokyny uvedenými v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte) a také ve směrnici rektora č. 13/2023.

Všechny dokumenty akceptujeme ve formě naskenovaných kopií kromě Finanční dohody.

 • AL – Acceptance Letter – potvrzení o přijetí studenta zahraniční institucí na praktickou stáž, které tvoří přijímající instituce sama. Student zažádá zahraniční instituci o vystavení AL, který obsahuje: jméno studenta, data uskutečnění praktické stáže, stručný popis pracovních povinností, podpis zodpovědné osoby z přijímající instituce, razítko zahraniční instituce.
 • Pojištění – student si zřizuje pojištění sám na vlastní náklady a má povinnost se před výjezdem pojistit v rámci:
  • Úrazového pojištění
  • Odpovědnosti za škodu
  • Léčebných výloh
 • Finanční dohoda – Uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

K sepsání Finanční dohody (3-4 týdny před začátkem mobility) se dostavte na U13/161 kdykoli v úředních hodinách. S sebou přineste v papírové podobě:

 • LAT – Learning Agreement for Traineeships (podepsaný, orazítkovaný za UTB a za zahraniční instituci)
 • AL – Acceptance Letter (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Doklad nebo kopii dokladu o sjednaném zahraničním pojištění na celou délku studia v zahraničí (úrazové pojištění, odpovědnost za škodu, léčebné výlohy)
 • Potvrzení o studiu na UTB po dobu zahraniční stáže
 • Confirmation of Arrival – Departure – do 7 dní od příjezdu zaslat emailem potvrzené datum začátku praktické stáže na: outgoing@utb.cz
 • V případě změny data ukončení, vedoucího pracovníka, místa výkonu práce, náplně práce, neprodleně kontaktujte Mezinárodní oddělení UTB

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení –outgoing@utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít