Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Orgány

Mezinárodní rada

Mezinárodní rada Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Mezinárodní rada UTB ve Zlíně) je poradním orgánem rektora pro posuzování strategických směrů v oblasti tvůrčích činností, pedagogické činnosti, rozvoje a internacionalizace UTB a při hodnocení výsledků činnosti univerzity v těchto oblastech.

Úkolem rady je zvýšit mezinárodní prestiž UTB ve Zlíně a napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně viditelné „research university“. Proto byly do Mezinárodní rady jmenovány význačné vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových zahraničních institucích.

Členové Mezinárodní rady jsou celosvětově uznávaní akademičtí a výzkumní pracovníci s širokými mezinárodními zkušenostmi a vysokou morální integritou, dlouhodobě působící mimo území České republiky. Členové Mezinárodní rady jsou jmenováni rektorem na funkční období 5 let.

Mezinárodní rada poskytuje vedení univerzity, fakult i výzkumných center doporučení ke strategickým plánům a řízení v oblasti vědy, tvůrčí činnosti a inovací. Zároveň formuluje doporučení i pro oblast studia, rozvoje a zvláště internacionalizace univerzity. Dále pak poskytuje stanoviska a doporučení v oblasti nově rozvíjených studijních programů a v oblasti budoucího směřování zamýšlených studijních programů, navrhuje postupy k možnému vylepšování celkové koncepce vzdělávání na a tvůrčí činnosti na UTB ve Zlíně. Mezinárodní rada dává rovněž podněty ke zlepšení organizace a procesů vědecké a výzkumné činnosti podněty ke koncepčním záležitostem a na základě žádosti rektora provádí hodnocení jednotlivců nebo týmů navrhovaných na granty a ocenění.

Členové

Dokumenty

Fakulty a součásti

Zavřít