Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace

Diploma Supplement Label

Diploma Supplement (Dodatek diplomu)

Absolventi bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně získávají společně s diplomem tzv. Diploma Supplement  (Dodatek k diplomu). Tento dokument je vydáván dvojjazyčně (v angličtině a češtině) a obsahuje detailní údaje o studijním programu, který absolvent vystudoval, včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Vytištěn je na listu o formátu A3 opatřeném potiskem, hologramem a otiskem razítka univerzity (fakulty) a je podepsán rektorem (děkanem/děkankou fakulty).

Diploma Supplement:

  • doplňuje získaný diplom
  • detailně popisuje studijní program a veškeré kompetence, které absolvent při studiu získal
  • je objektivní a spravedlivý
  • usnadňuje přístup k práci nebo dalšímu studiu v zahraničí
  • popisuje národní systém VŠ vzdělávání a udává postavení vysoké školy, kterou absolvent úspěšně dokončil

Diploma Supplement naopak nemůže suplovat životopis ani diplom a nezajišťuje, že na základě jeho předložení bude kvalifikace automaticky uznána.

Diploma Supplement vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997. Jeho formát a strukturu navrhla pracovní skupina složená ze zástupců Rady Evropy, Evropské komise a UNESCO/CEPES v roce 1998. Od roku 2005 je vydáván absolventům vysokých škol ve všech zemích EU. Absolventi UTB ve Zlíně jej poprvé obdrželi v akademickém roce 2004/05.

Fakulty a součásti

Zavřít