Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Uchazeči

Pro uchazeče o studium se specifickými potřebami na Univerzitě Tomáši Bati ve Zlíně je k dispozici nabídka informačních a poradenských služeb souvisejících se studiem a s možností uplatnění absolventů studijních programů v praxi. Nabízíme konzultaci před výběrem studijního oboru, aby obor byl slučitelný s konkrétním typem postižení.

Zohlednění specifických potřeb při přijímacím řízení je poskytováno uchazečům se SP, kteří o to požádají v elektronické přihlášce (formulář naleznete na webových stránkách UTB).

Součástí elektronické přihlášky je Žádost o úpravu přijímacího řízení uchazeče se specifickými potřebami o studium na UTB (viz Příloha 4 Směrnice rektora), kde uchazeč uvede potřebné údaje o svých specifických potřebách, potvrzení o zdravotním postižení, upřesní typ poruchy, povahu a rozsah potřeb na úpravu přijímacího řízení.

Žádost o úpravu přijímacího řízení musí být spolu se všemi požadovanými doklady zaslána nejpozději do stejného termínu, jako je termín odevzdání přihlášek na adresu Centra pro SSP.

Standardní oblasti úpravy podmínek přijímacího řízení, které je možné zajistit

  • navýšení časové dotace pro zpracování písemné nebo praktické zkoušky
  • nahrazení písemné zkoušky ústní, nebo ústní zkoušky písemnou
  • tlumočníka do znakového jazyka
  • asistenta pro práci s textem
  • vhodný formát zadání  (zvětšené nebo barevně adaptované písmo, elektronická forma, Braillovo písmo)
  • využití speciální pomůcek (optické nebo elektronické lupy, počítač s hlasovým výstupem; braillský řádek)
  • bezbariérovost konkrétní budovy a učebny

 

Fakulty a součásti

Zavřít