UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Služby

Služby Centra pro studenty se SP zajišťuje primárně pověřený pracovník, s nímž spolupracují fakultní koordinátoři a tutoři.

Kdo je pověřený pracovník Centra?

Jedná se o odborného pracovníka, který je pověřen koordinací služeb a komunikací se studenty se specifickými potřebami. Poskytuje zejména poradenské a servisní služby související se zajištěním přístupnosti studia studentů se SP.

Kdo je fakultní koordinátor?

Každá fakulta UTB zřizuje pozici „fakultního koordinátora“, který zaujímá supervizní funkci při realizaci podpory studentů se specifickými potřebami. Zpravidla se jedná o proděkana pro pedagogickou činnost příslušné fakulty. Fakultní koordinátor je pověřen řešením problémových situací při realizaci podpory studentů.

Kdo je tutor?

Spolupracuje s Centrem pro SSP při řešení problémových situací souvisejících se studiem na dané fakultě. Je zodpovědný za předávání informací o specifických potřebách a podpoře studenta na úrovni vlastního pracoviště/fakulty. Zpravidla se jedná o studijní referentku.

Komu jsou služby Centra určeny?

 • uchazečům a studentům se zrakovým postižením,
 • uchazečům a studentům se sluchovým postižením,
 • uchazečům a studentům s pohybovým postižením,
 • uchazečům a studentům s chronickým onemocněním,
 • uchazečům a studentům s narušenou komunikační schopností,
 • uchazečům a studentům se specifickými poruchami učení,
 • uchazečům a studentům s poruchou autistického spektra,
 • uchazečům a studentům s psychickými obtížemi,
 • uchazečům a studentům s kombinovaným postižením,
 • intaktním studentům, kteří mohou služby využít zejména při poskytování služeb studentům se SP,
 • zaměstnancům UTB.

Jaké služby Centrum nabízí?

 • poradenské a metodické zázemí pro uchazeče o studium, pro studenty a zaměstnance UTB
 • konzultace před výběrem studijního oboru, aby obor byl slučitelný s konkrétním typem postižení
 • speciálněpedagogické a psychologické poradenství
 • komplexní diagnostika specifických poruch učení pro dospělé
 • pomoc s organizací průběhu studia, odborné praxe, stáží
 • organizační pomoc při jednání s vyučujícími, spolupráce s fakultními koordinátory a tutory
 • pomoc při zajišťování ubytování (bezbariérovost)
 • asistenční služby – osobní asistence, přepisovatelské služby
 • adaptace studijních materiálů dle typu postižení studenta
 • modifikace studijních materiálů pro zpřístupnění výuky cizího jazyka (určeno zejména pro studenty se specifickými poruchami učení)
 • možnost využití technických a kompenzačních pomůcek k získávání informací – diktafon, PC, CLAROREAD
 • knihovní služby – digitalizace studijních materiálů zajišťující smyslovou přístupnost pro studenty s takovým postižením, jež brání efektivně pracovat s běžně užívanými dokumenty
 • dlouhodobé kurzy a workshopy pro studenty/zaměstnance
 • bezbariérovost budov
Zavřít

Fakulty a součásti