Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Centrum pro studenty se specifickými potřebami

Služby

Služby Centra pro studenty se SP zajišťují primárně pracovníci Centra ve spolupráci s fakultními koordinátory a tutory.

Vedoucí pracovník

Zodpovídá za komplexní zajištění chodu Centra a koordinaci všech služeb, zejména:

 • poradenské a konzultační služby pro studenty – speciálněpedagogické, psychologické a kariérové
 • komunikace s uchazeči o studium
 • zajištění modifikace a průběhu přijímacího řízení podle funkční diagnostiky a doporučení, včetně poradenství přístupnosti materiálů a prostor
 • evidence studentů do Centra

Odborný pracovník

Podílí se na zajišťování servisních opatření, zejména:

 • personální záležitosti
 • zajištění asistenčních služeb – osobní asistence, přepisovatelský a zapisovatelský servis, studijní asistence (včetně proškolování)
 • koordinace a organizace vzdělávacích akcí (semináře, workshopy, přednášky, besedy, výstavy)

Administrativní pracovník

Provádí činnosti spojené s ekonomikou a managementem, zejména podklady pro:

 • ekonomické záležitosti Centra
 • inventarizaci majetku
 • nákup, prodej, poptávkové a výběrové řízení
 • objednávky, faktury a dodávky zboží či služeb
 • smlouvy o dlouhodobých výpůjčkách

Tutor

Zajišťuje pomoc a podporu při studijních záležitostech, organizaci studia či řešení konkrétního problému přímo na fakultě. Je zodpovědný za předávání informací o servisních opatřeních a specifických potřebách studenta na úrovni vlastního pracoviště. Aktivně spolupracuje s pracovníky Centra a je pravidelně proškolován v oblasti speciální pedagogiky.

Fakultní koordinátor

Pozice je zřízena na každé fakultě a v knihovně, zpravidla se jedná o proděkana pro pedagogickou činnost. Koordinátor zaujímá supervizní funkci při realizaci podpory studentů se specifickými potřebami, je pravidelně proškolován v problematice studentů se specifickými potřebami a je pověřen řešením problémových situací při praktické realizaci podpory studentů na úrovni svého pracoviště.

Komu jsou služby Centra určeny?

 • uchazečům a studentům se zrakovým postižením
 • uchazečům a studentům se sluchovým postižením
 • uchazečům a studentům s pohybovým postižením
 • uchazečům a studentům s chronickým onemocněním
 • uchazečům a studentům s narušenou komunikační schopností
 • uchazečům a studentům se specifickými poruchami učení
 • uchazečům a studentům s poruchou autistického spektra
 • uchazečům a studentům s psychickými obtížemi
 • uchazečům a studentům s kombinovaným postižením
 • intaktním studentům, kteří mohou služby využít zejména při poskytování služeb studentům se SP
 • zaměstnancům UTB

Jaké služby Centrum nabízí?

 • poradenské a metodické zázemí pro uchazeče o studium, pro studenty a zaměstnance UTB
 • konzultace před výběrem studijního oboru, aby obor byl slučitelný s konkrétním typem postižení
 • speciálněpedagogické a psychologické poradenství
 • komplexní diagnostika specifických poruch učení pro dospělé
 • pomoc s organizací průběhu studia, odborné praxe, stáží
 • organizační pomoc při jednání s vyučujícími, spolupráce s fakultními koordinátory a tutory
 • pomoc při zajišťování ubytování (bezbariérovost)
 • asistenční služby – osobní asistence, přepisovatelské služby
 • adaptace studijních materiálů dle typu postižení studenta
 • modifikace studijních materiálů pro zpřístupnění výuky cizího jazyka (určeno zejména pro studenty se specifickými poruchami učení)
 • možnost využití technických a kompenzačních pomůcek k získávání informací – diktafon, PC, CLAROREAD
 • knihovní služby – digitalizace studijních materiálů zajišťující smyslovou přístupnost pro studenty s takovým postižením, jež brání efektivně pracovat s běžně užívanými dokumenty
 • dlouhodobé kurzy a workshopy pro studenty/zaměstnance
 • bezbariérovost budov

Fakulty a součásti

Zavřít