UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Různé

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy (pdf, 13. září 2018)


Seznam akreditovaných studijních programů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

verze ze dne 13. září 2018

Kód studijního programu (STUD Prog) 1), 2)Název studijního programuKód studijního oboru KKOV 3), (ISCED)Název studijního oboruStandardní doba studia v akademických rocích 4) Forma studia 5)Platnost akreditace doPoznámka:
BMNPFS,A
Fakulta managementu a ekonomiky
B 6202Hospodářská politika a správa6202R049Účetnictví a daně3P,K31.12.2020
6202R065Veřejná správa a regionální rozvoj3P,K31.12.2024
N 6202Hospodářská politika a správa6202T010Finance(2)P,K31.12.2021
6202T065Veřejná správa a regionální rozvoj(2)P,K31.7.2023
N 6202Economic Policy and Administration6202T010Finance(2)P,K,A31.12.2021
P 6202Hospodářská politika a správa6202V010Finance4P,K1.9.2020
P 6202Economic Policy and Administration6202V010Finance4P,K,A1.9.2020
B 6208Ekonomika a management6208R038Management a ekonomika3P,K31.12.2024
6208R060Marketing*)3P,K31.12.2024dostudování stávajících studentů
6202R071Finanční řízení podniku*)3P,K31.12.2024dostudování stávajících studentů
B 6208Economics and Management6208R038Management and Economics3P,K,A31.12.2024
N 6208Ekonomika a management6208T115Management a marketing(2)P,K31.12.2020
6208T085Podniková ekonomika(2)P,K31.12.2020
6208T116Průmyslové inženýrství(2)P,K31.12.2024dostudování stávajících studentů
6208T178 (345)Management ve zdravotnictví(2)P,K31.7.2021
N 6208Economics and Management6208T115Management and Marketing(2)P,K,A31.12.2020
6208T133Business Administration(2)P,K,A31.12.2020
P 6208Ekonomika a management6208V038Management a ekonomika4P,K1.9.2020
P 6208Economics and Management6208V038Management and Economics4P,K,A1.9.2020
B 6209Systémové inženýrství a informatika6209R034Řízení výroby a kvality3P,K31.12.2024
N6209Systémové inženýrství a informatika6208T116Průmyslové inženýrství(2)P,K31.5.2020
Fakulta multimediálních komunikací
B 7202Mediální a komunikační studia8206R037Marketingové komunikace3P,K31.3.2022
N 7202Mediální a komunikační studia8206T037Marketingové komunikace(2)P,K31.3.2022
N 7202Media and Communications Studies8206T037Marketing Communications(2)P,K,A31.3.2022
B 8206Výtvarná umění8206R102Multimédia a design3P,K31.12.2021
8206R115Klasická animovaná tvorba3P31.12.2024dostudování stávajících studentů
N 8206Výtvarná umění8206T102Multimédia a design(2)P,K31.12.2021
P 8206Výtvarná umění8206V102(211)Multimedia a design3P,K31.5.2022
P 8206Visual Arts8206V102 (211)Multimedia and Design3P,K,A31.5.2022
B 8209Teorie a praxe audiovizuální tvorby8204R002Animovaná tvorba3P31.12.2020
8204R024Produkce3P31.12.2020
8204R038Audiovizuální tvorba3P31.12.2020
N 8209Teorie a praxe audiovizuální tvorby8204T002Animovaná tvorba(2)P31.12.2020
8204T024Produkce(2)P31.12.2020
8204T038Audiovizuální tvorba(2)P31.12.2020
N 6202Hospodářská politika a správa6202T096 (340)Řízení netržních a sociálních služeb(2)P,K31.12.2024dostudování stávajících studentů
Fakulta technologická
B 2808Chemie a technologie materiálů2808R009Chemie a technologie materiálů3K31.12.2024dostudování stávajících studentů
2808R018Inženýrství ochrany životního prostředí3P,K31.12.2024
3911R011Materiálové inženýrství3P31.12.2024
2808R010 (543)Polymerní materiály a technologie3P,K31.12.2024 (K)
31.5.2020 (P)
N 2808Chemie a technologie materiálů2808T018Inženýrství ochrany životního prostředí(2)P,K31.5.2023
3911T011Materiálové inženýrství(2)P,K31.5.2023
2808T019Inženýrství polymerů(2)P,K31.5.2023
N 2808Chemistry and Materials Technology2808T019Polymer Engineering(2)P,K,A31.5.2023
P 2808Chemie a technologie materiálů2808V006Technologie makromolekulárních látek4P,K31.12.2020
2808V009Chemie a technologie materiálů4P,K31.12.2024dostudování stávajících studentů
P 2808Chemistry and Materials Technology2808V006Technology of Macromolecular Substances/Compounds4P,K,A31.12.2020
2808V009Chemistry and Materials Technology4P,K,A31.12.2024dostudování stávajících studentů
B 2901Chemie a technologie potravin2901R018Chemie a technologie potravin**)3P,K31.12.2024
2901R018Chemie a technologie potravin3P,K31.12.2024
2901R026Technologie a řízení v gastronomii3P,K31.12.2024
2901R029 (541)Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů3P,K31.12.2021
N 2901Chemie a technologie potravin2901T019Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin(2)P,K31.12.2024
2901T020Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky(2)P31.12.2024
2901T027Chemie potravin a bioaktivních látek(2)P31.12.2024
2901T013Technologie potravin(2)P,K31.12.2024
2901T031 (442)Technologie tuků, detergentů a kosmetiky(2)P,K31.12.2024
P 2901Chemie a technologie potravin2901V013Technologie potravin4P,K31.12.2024
P 2901Chemistry and Food Technology2901V013Food Technology4P,K,A31.12.2024
B 3909Procesní inženýrství3201R001Technologická zařízení3P,K1.3.2023
N 3909Procesní inženýrství3201T007Konstrukce technologických zařízení(2)P,K31.5.2023
3201T008Výrobní inženýrství(2)P,K31.5.2023
3911T023Řízení jakosti(2)P,K31.5.2023
P 3909Procesní inženýrství3909V013 (520)Nástroje a procesy4P,K1.3.2023
P 3909Process Engineering3909V013 (520)Tools and Processes4P,K,A1.3.2023
Fakulta logistiky a krizového řízení
B 3909Procesní inženýrství3909R011 (345)Ovládání rizik3P,K31.12.2024
B 2825Ochrana obyvatelstva7401R012Ochrana obyvatelstva3P,K31.12.2024
B 3953Bezpečnost společnosti3904R031 (422)Řízení environmentálních rizik3P31.12.2024
N 3953Bezpečnost společnosti3909T015 (860)Bezpečnost společnosti(2)P31.3.2020
Fakulta aplikované informatiky
B 3902Inženýrská informatika3902R052 (482)Informační a řídicí technologie3P,K31.12.2024
3902R039Bezpečnostní technologie, systémy a management3P,K31.5.2024
3902R057 (482)Informační technologie v administrativě3P31.12.2024
3902R031Softwarové inženýrství3P31.12.2024
3902R065 (481)Inteligentní systémy s roboty3P,K31.3.2020
B 3902Engineering Informatics3902R052 (482)Information and Control Technologies3P,A31.12.2024
N 3902Inženýrská informatika1802T007Informační technologie(2)P,K31.12.2024
3902T037Automatické řízení a informatika(2)P,K31.5.2022
3902T039Bezpečnostní technologie, systémy a management(2)P,K31.5.2023
7504T077Učitelství informatiky pro střední školy(2)P31.12.2022
3902T045Počítačové a komunikační systémy(2)P,K31.5.2022
3902T048Integrované systémy v budovách(2)P1.11.2022
N 3902Engineering Informatics3902T048Integrated Systems in Buildings(2)P,A1.11.2022
3902T063 (523)Advanced Security Technologies(2)P,A31.12.2024
1802T007 (523)Information Technology(2)P,A31.12.2024
3902T039 (523)Security Technologies, Systems and Management(2)P,A31.5.2023
P 3902Inženýrská informatika3902V023Inženýrská informatika4P,K31.12.2024
3902V037Automatické řízení a informatika4P,K31.12.2024
P 3902Engineering Informatics3902V023Engineering Informatics4P,K,A31.12.2024
3902V037Automatic Control and Informatics4P,K,A31.12.2024
Fakulta humanitních studií
B 7507Specializace v pedagogice7502R011Sociální pedagogika***)3K31.12.2024dostudování stávajících studentů
7502R011Sociální pedagogika3P,K31.7.2020
7531R001Učitelství pro mateřské školy3P,K31.12.2024
7507R088 (142)Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře3P,K31.12.2024
N 7507Specializace v pedagogice7501T010Pedagogika předškolního věku****)(2)P,K1.11.2020
7502T011Sociální pedagogika****)(2)K31.7.2020
7502T011Sociální pedagogika***)(2)K31.12.2024dostudování stávajících studentů
N 7501Pedagogika7502T011Sociální pedagogika****)(2)P31.12.2024
P 7501Pedagogika7501V008Pedagogika4P,K31.12.2024
N 7508Sociální práce6731T012Sociální práce(2)P31.12.2024
M7503Učitelství pro základní školy7503T047Učitelství pro 1. stupeň základní školy5P31.12.2024
B 5341Ošetřovatelství5341R009Všeobecná sestra3P,K31.7.2020
B 5349Porodní asistence5341R007Porodní asistentka3P,K31.7.2020
B5350Zdravotně sociální péče5345R031Zdravotně sociální pracovník3P,K31.12.2024
B 7310Filologie7310R235Anglický jazyk pro manažerskou praxi3P30.11.2020
7310R250Německý jazyk pro manažerskou praxi3P30.11.2020
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
P 3924Materiálové vědy a inženýrství3911V040Biomateriály a biokompozity4P,K31.8.2020
P 3924Materials Science and Engineering3911V040Biomaterials and Biocomposites4P,K,A31.8.2020
P 3972Nanotechnologie a pokročilé materiály3942V006Nanotechnologie a pokročilé materiály4P,K31.8.2020
P 3972Nanotechnology and Advanced Materials3942V006Nanotechnology and Advanced Materials4P,K,A31.8.2020

*) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Vyšší odbornou školou ekonomickou ve Zlíně (§ 81 zákona).

**) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Vyšší odbornou školou potravinářskou a Střední průmyslovou školou mlékárenskou v Kroměříži (§ 81 zákona).

***) Studijní program a studijní obor uskutečňovaný spolu s Institutem mezioborových studií Brno (§ 81 zákona).

****) Oprávnění konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul PhDr.

_____________________________________

1) Kódy studijních programů (STUDPROG): B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na      studijní program bakalářský, M – magisterský studijní programy, P – doktorský studijní program.

2) Profil na základě akreditační žádosti nebyl stanoven.

3) Kódy studijních oborů (KKOV): R – bakalářský  studijní program, T – magisterský studijní program, V – doktorský studijní program.

4) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský.

5) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory) uskutečňované v anglickém jazyce.

Zavřít

Fakulty a součásti