Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Zajišťování a hodnocení vnitřní a vnější kvality

Zákon o vysokých školách ukládá každé vysoké škole povinnost zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. K této povinnosti se váže i nutnost pravidelného hodnocení uvedených činností.

Systém zajišťování a hodnocení kvality na UTB ve Zlíně vychází v souladu s posláním univerzity podle zákona o vysokých školách a s ohledem na roli, kterou univerzita plní v rámci regionu, České republiky i v mezinárodním prostředí, z koncepce rozvoje univerzity a její vize a mise, jež jsou formulovány v Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro daný kalendářní rok. V návaznosti na organizační strukturu univerzity tento systém vymezuje příslušné působnosti, pravomoci a povinnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců univerzity i jejích součástí, standardy a postupy pro zajišťování a hodnocení kvality a zásady pro přijímání nápravných a preventivních opatření.

Posláním systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je podpora rozvoje univerzity v souladu se standardy a kritérii používanými ve vysokoškolském prostředí v České republice i v zahraničí, zejména s principy formulovanými ve Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, přijímané Evropskou asociací univerzit (EUA).

Celý proces zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na UTB ve Zlíně je zakotven ve vnitřním předpise Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dále pak systematizován ve Zprávě o vnitřním hodnocení činností UTB ve Zlíně (dále jen Zpráva o vnitřním hodnocení) a jejích jednotlivých dodatcích Systém je tvořen souborem vzájemně provázaných principů, pravidel a postupů, které mají za cíl soustavně monitorovat, vyhodnocovat a zlepšovat činnosti UTB ve Zlíně v oblastech vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností. V rámci monitoringu hodnocení vnitřní a vnější kvality je stanoveno pět základních modulů (A. až E.) se strukturou vnitřních indikátorů (An až En), které slouží kvantifikaci a standardizaci řízení systému kvality. Samotný systém zajišťování a hodnocení kvality je nastaven tak, aby byl plně funkční. Zároveň je průběžně zlepšován postupným zaváděním nástrojů a dalších prvků tak, aby tvořil komplexní provázaný celek v souladu s cíli zakotvenými zákonem o vysokých školách, nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a metodickými materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Vzdělávací činnost

Do zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací činnosti patří zejména oblast vnitřního hodnocení kvality studijních programů. Posuzování kvality probíhá nejen jako součást posuzování návrhu o akreditaci studijního programu, ale i hodnocení kvality v průběhu platnosti jeho akreditace, a to minimálně jednou za pět let. Kvalita vzdělávací činnosti ve studijních programech je posuzována zejména na úrovni komplexního hodnocení studijních programů, zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře, hodnocení kvalifikačních a případně též rigorózních prací, sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu, sledování uplatňování absolventů a spolupráce s praxí.

Podkladem pro hodnocení studijního programu je vlastní hodnotící zpráva studijního programu předložená Radě pro vnitřní hodnocení jeho garantem. Proces hodnocení ověřuje soulad studijních programů se standardy kvality a definuje návrhy opatření a doporučení pro zajištění kvality a jeho rozvoj. V případě zjištění nedostatků v návaznosti na hodnocení může rada uložit nápravné opatření. Hodnocení je prováděno ve všech typech a formách studia

Tvůrčí činnost

UTB ve Zlíně klade důraz na tvůrčí oblast a spolupráci s průmyslovou a aplikační sférou. Tvůrčí činnost je uskutečňována v souladu s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR. Cílem systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti je posílit postavení univerzity v ČR a Evropě. Tento systém je vytvářen a modifikován v souladu splatnou metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací České republiky.

Kvalita tvůrčí činnosti je na UTB ve Zlíně zajišťována individuálně dle oborových specifik jednotlivých oblastí. Hodnocení probíhá na úrovni univerzity, fakult, vysokoškolských ústavů a jednotlivých pracovišť, ale i na úrovni akademických a vědeckých pracovníků. Hodnocení posuzuje excelenci výsledků v mezinárodním srovnání a standardy tvůrčí činnosti.

Související činnosti

Nedílnou součástí systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na UTB ve Zlíně i oblast podpůrných činností, k nimž patří například řízení a správa univerzity, využívání zdrojů, zejména personálních, finančních a informačních, infrastruktura, informační systémy, služby v oblasti transferu poznatků a technologií a ochrana duševního vlastnictví, služby knihovny, informační a poradenské služby pro studenty, vydavatelská a nakladatelská činnost, služby kolejí a menzy. Hodnocení těchto činností probíhá na univerzitě pomocí různých dílčích nástrojů, například formou zpětné vazby od uživatelů příslušných služeb, výroční zprávy o činnosti vybraných součástí či formou analýzy příslušných dat.

Organizační a personální zajištění

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je z velké části ponechán ve správě jednotlivým fakultám a součástem s metodickým vedením a podporou příslušných útvarů rektorátu univerzity.

Garantem systému zajišťování a hodnocení kvality je Rada pro vnitřní hodnocení, která je složena z význačných akademických pracovníků zastupujících všechny fakulty univerzity včetně studentského zastoupení. Rada pro vnitřní hodnocení dohlíží, zda jsou naplňovány požadavky univerzity na kvalitu vzdělávací činnosti ve vzdělávacích programech a provádí její hodnocení. Dále spravuje oblast akreditací, připravuje a schvaluje pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality v rámci specifik jednotlivých oblastí a vědních disciplín. Schvaluje související metodické materiály a zaměřuje se na další rozvoj systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UTB ve Zlíně. Její činnost vymezuje zákon o vysokých školách, dále Statut Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a další vnitřní předpisy univerzity. Její pravidelná činnost je zveřejněna na webových stránkách univerzity prostřednictvím zápisů z jednání. Dalším rozvojem a hodnocením kvality tvůrčí činnosti univerzity se zabývá Vědecká rada. K výsledkům hodnocení činnosti se vyjadřuje také Správní rada, a to zejména v oblasti hospodaření univerzity a souvisejících činností či v rámci projednávání dlouhodobých záměrů či výročních zpráv. Veškeré klíčové dokumenty související se zajišťováním a vnitřním hodnocením kvality univerzity jsou projednávány Akademickým senátem.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality probíhá na UTB v Zlíně prostřednictvím výše uvedených orgánů a osob. Stěžejním dokumentem pro vnitřní hodnocení je zejména Zpráva o vnitřním hodnocení a její každoroční aktualizace. Tento dokument zahrnuje zhodnocení nastavení pravidel, dosaženou úroveň kvality činností a výsledky monitoringu úrovně kvality činností. Naplňování jednotlivých požadavků ve všech vymezených oblastech činností UTB ve Zlíně je hodnoceno a posuzováno podle slovních anebo numerických ukazatelů Radou pro vnitřní hodnocení. Dosažené výstupy v oblasti zajišťování a vnitřním hodnocení kvality jsou kromě již zmíněné zprávy o vnitřním hodnocení a jejích dodatků též rámcově popsány v každoročních výročních zprávách o činnosti a hospodaření univerzity. Vnitřní hodnocení kvality probíhá tak, aby byly naplňovány cíle univerzity, které jsou stanoveny v aktuálním strategickém záměru.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce na základě svého statutu. UTB ve Zlíně využívá pro své vnější hodnocení nejen zpětné vazby od NAÚ, ale rovněž se v roce 2019 zapojila do dvou externích hodnocení: Institutional Evaluation Programme (EUA) a MICHE 2019 (Monitoring Internationalization of Czech Higher Education), které představují cennou zpětnou vazbu na strategické řízení a procesy zajišťování kvality UTB ve Zlíně. V neposlední řadě v rámci vnějšího hodnocení kvality UTB ve Zlíně uskutečňuje, ať už přímo nebo nepřímo (v kooperaci s MŠMT – šetření Euroabsolvent), šetření zpětné vazby absolventů a zaměstnavatelů, které ji slouží jako další významný zdroj informací pro rozvoj kvality své činnosti.

Výsledky hodnocení

Výsledky hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností jsou zpřístupňovány členům akademické obce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a relevantním institucím, zejména Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Logo IEP

Fakulty a součásti

Zavřít