Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Různé

Uznání zahraničního VŠ vzdělání

Postup veřejné vysoké školy při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace:

 1. Absolvent zahraniční vysoké školy podá písemnou žádost se všemi povinnými náležitostmi žádosti (viz. níže).
  Žádost se podává na rektorát UTB ve Zlíně – UTB ve Zlíně, referát prorektora pro pedagogickou činnost, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín .
 2. Rektorát UTB ve Zlíně ověří náležitosti žádosti.
 3. UTB žádost posoudí, porovná studijní programy a rozhodne o žádosti.
 4. Vyhoví-li rektor žádosti, vydá rozhodnutí a přílohu k rozhodnutí „Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“. Rozhodnutí s přílohou je žadateli zasláno do vlastních rukou, spolu s originály dokladů.
 5. Pokud rektor žádosti nevyhoví jeho rozhodnutí je žadateli zasláno do vlastních rukou.
 6. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodne rektor UTB ve Zlíně ve lhůtách, které stanoví obecný předpis o správním řízení *) (tj. do 30 dní od doručení, ve složitějších případech do 60 dní).
 7. Zahraniční vysokoškolské vzdělání, jeho část nebo jednotlivé zkoušky platí na území České republiky ode dne, kdy rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nabylo právní moci.

*) § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Formulář žádosti

Povinné náležitosti žádosti:

 1. Písemná žádost absolventa zahraniční vysoké školy musí obsahovat:
  • jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy,
  • den, měsíc, rok a místo narození žadatele,
  • státní příslušnost,
  • adresa trvalého bydliště,
  • adresa, na níž má být rozhodnutí zasláno,
  • název absolvované vysoké školy, její sídlo (město a stát),
  • datum zahájení a ukončení studia,
  • název absolvovaného studijního programu v českém jazyce,
  • název absolvovaného studijního oboru v českém jazyce,
  • datum podání a podpis absolventa zahraniční vysoké školy (podá-li žádost zástupce absolventa zahraniční vysoké školy, pak překládá úředně ověřenou plnou moc a podpis absolventa zahraniční vysoké školy),
  • účel za jakým žadatel o uznání žádá (zda žádá za účelem dalšího studia nebo pro výkon povolání v České republice).
 2. Přílohy, kterými jsou:
  1. originál nebo úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu o řádném ukončení studia vydaného zahraniční vysokou školou,
  2. originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek,
   (pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem a příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak),
  3. úřední překlad obou dokladů do českého nebo anglického jazyka,
  4. písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent.
  5. Doklad o uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace: 3 000,- Kč/115 EUR

  Pro platby v Kč: Komerční banka, a.s. Zlín  27-1925270277/0100   VS: 9960292025
  Pro platby v EUR: Komerční banka, a.s. Zlín 43-7565040247/0100  VS: 9960292025
  IBAN: CZ29 0100 0000 4375 6504 0247   SWIFT KOMBCZPPXXX

Směrnice rektora upravující postup uznání zahraničního vzdělání.

Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření  vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom.

Fakulty a součásti

Zavřít