Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoškolské doktorské studijní programy

Stipendium doktorandů

Pravidla pro přiznání stipendia studentům doktorských studijních programů jsou definována:

Důležitá pravidla pro stipendia:

  • Pokud student doktorského studijního programu neplní studijní povinnosti vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu UTB, může mu být stipendium sníženo, popřípadě odejmuto.

Po projednání se školitelem může být výše stipendia snížena, popřípadě může být stipendium odebráno v případě, že student jednoznačně řádně neplní své studijní povinnosti dle ISP.

Fakulty a součásti

Zavřít