O nás

Ústav Ochrany obyvatelstva garantuje a realizuje výuku předmětů profilujících studenty
v bakalářském studijním programu Ochrany obyvatelstva, oboru Ochrany obyvatelstva v prezenční a kombinované formě studia, dále garantuje a zabezpečuje výuku v navazujícím magisterském studijním programu v prezenční formě s názvem "Bezpečnost společnosti", jehož součástí je i studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Dne 26. února 2016 vydalo Ministerstvo školství, mláděže a tělovýchovy rozhodnutí o udělení akreditace pro fakultu pro navazující magisterský studijní program Bezpečnost společnosti se studijním oborem Bezpečnost společnosti, presenční forma, stanovená doba studia 2 roky. Uvedený navazující magisterský studijní program byl otevřen v září 2016. Tím je zabezpečeno to, že studenti fakulty mohou získat ucelené vysokoškolské vzdělání a po jeho absolvování (5 let) získají akademický titul inženýr, ve zkratce Ing.

Absolventi krizových oborů jsou schopni samostatně řešit mimořádné události a krizové situace vzniklé přírodními živly, jako jsou povodně nebo požáry, podílet se na krizovém
a havarijním plánování a využívat ICT pro podporu rozhodování krizových manažerů a řídit jiné mimořádné události, jako únik nebezpečných chemických látek, evakuace, pandemie nebo protiteroristická opatření. Současně umí podporovat složky státní správy a krizových štábů v organizaci bezpečnostních opatření v ochraně obyvatelstva, zásobování obyvatelstva pitnou vodou a dalšími prostředky nutnými k přežití. Absolventi umí používat technologie komunikačních prostředků, technických prostředků krizového řízení, plánovat nasazení sil a prostředků, dokážou modelovat a simulovat vývoj krizových situací a jejich řešení. Jsou rovněž vzděláváni v oblasti legislativy, obrany státu, psychologie a praktických dovednostech k ochraně obyvatelstva tak, aby se mohli později uplatnit ve všech úrovních krizového řízení od obcí, měst a regionů až po stát.

Výuka je zaměřena na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva, majetkua životního prostředí na různých úrovních státní správy včetně soukromých podnikatelských subjektů.

Obsah výuky je zpracován v souladu s potřebami vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti, které byly schváleny Usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007 číslo 32. Rozsah i obsah profilujících oblastí studijního oboru respektuje bezpečnostní standardy pro přípravu odborníků, vyplývající z výše uvedeného dokumentu.

Příprava vychází ze současných potřeb vyplývajících z možných ohrožení obyvatelstva v nevojenské oblasti zahrnujících hrozby a rizika přírodní i antropogenní povahy, terorismus a sekundární, eventuálně terciární důsledky globální hospodářské recese. Znalosti získané studiem přírodovědných a společenskovědních disciplín společně s odbornými profilujícími předměty jsou zárukou pro výchovu profesně odborných pracovníků, schopných po ukončení studia zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k ochraně obyvatelstva při mimořádných událostech, jejich prevenci, predikci, hodnocení a odstraňování případných následků.

Profil absolventa ochrany obyvatelstva:

  • Absolventi bakalářského studijního oboru Ochrana obyvatelstva získají znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí exponovaných z rizikových hledisek a obcí s rozšířenou působností. Současně najdou uplatnění ve státní správě, soukromých podnikatelských subjektech, ve složkách integrovaného záchranného systému, civilního nouzového plánování a požární ochraně.
  • Na základě získaných znalostí jsou absolventi schopni provádět analýzu a hodnocení rizik jak přírodní, tak antropogenní povahy. V souladu s platnými zákonnými ustanoveními jsou schopni zařazovat objekty nebo zařízení s umístěnými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky do příslušných skupin, mají znalosti potřebné pro vypracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie, zpracovat bezpečnostní zprávy, vnitřní a vnější havarijní plány objektů a obcí.
  • V případě zjištění nebezpečí vzniku a bezprostředně po nastalé mimořádné události jsou schopni vypracovat predikci možných následků, posoudit, zda se jedná o krizovou situaci, a provést analýzu vývoje mimořádné a krizové situace. V souladu se svým pracovním zařazením jsou schopni s využitím vnitřního a vnějšího havarijního plánu, případně havarijního plánu objektu nebo obce, navrhnout způsoby řešení vzniklé situace, zejména opatření k ochraně obyvatelstva. Systém přípravy v daném oboru a získané znalosti umožní absolventům rozhodovat o řešení vzniklé situace a přijímat konkrétní opatření k eliminaci následků krizových a havarijních situací. Absolventi rovněž získají v rámci výuky nejnovější poznatky a praktické zkušenosti v oblasti využívání sofistikovaného softwarového vybavení k řešení krizových a havarijních situací.
  • Absolvent je schopen uplatnit teoretické i praktické znalosti z oblasti hodnocení  rizik, krizového a havarijního plánování, krizového řízení při řešení mimořádných událostí a krizových situací, ochrany obyvatelstva, veřejného pořádku, posuzování a ochrany kritické infrastruktury, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, potravinami a logistiky pro krizové řízení i ochrany majetku a přírodního prostředí.
  • Absolvent umí plánovat evakuaci, nasazení sil a prostředků, připravovat materiály  podpory rozhodování krizových manažerů, pomoci obyvatelstvu v krizi a účinně jí předcházet, proti ní zasahovat i řešit obnovu území. Orientuje se v problematice hospodářských opatření pro krizové stavy a v operační přípravě státního území.
  • Absolvent získá praktické i teoretické dovednosti k poskytování první i jiné pomoci člověka v nouzi, ohrožení, nebezpečí ztráty majetku apod.