Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

IKAP II – Projekt rozvoje vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903


Hlavním cílem projektu s názvem Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

  • Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
  • Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
  • Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet –10 %, Zlínský kraj – 5 %
  • Příjemce dotace: Zlínský kraj
  • Partner projektu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Rozpočet partnera: 26 606 852,79 Kč
  • Období realizace partnera: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Aktivity realizované UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít