UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Přidělování ECTS kreditů

Pro kvantifikované hodnocení průběhu studia v bakalářských a magisterských studijních programech uskutečňovaných na UTB se užívá jednotný kreditový systém kompatibilní s ECTS (European Credit Transfer System) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů. Základní charakteristiky tohoto kreditového systému jsou:

  • jeden kredit představuje 1/60 průměrné roční zátěže studenta při standardní době studia,
  • každému předmětu je přiřazen počet kreditů, který vyjadřuje relativní míru zátěže studenta nutnou pro úspěšné ukončení daného předmětu,
  • zakončením předmětu (udělením zápočtu, udělením klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky nebo vykonáním zkoušky po předchozím udělení zápočtu) získá student počet kreditů přiřazený danému předmětu,
  • kredity získané v rámci jednoho studijního programu se sčítají,
  • počet získaných kreditů je nástrojem pro kontrolu studia,
  • řádně ukončený ročník je definován jako splnění všech zapsaných povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů v hodnotě minimálně 60 kreditů
  • k ukončení každého typu akreditovaného studijního programu je zapotřebí dosáhnout stanoveného počtu kreditů, a to minimálně 180 kreditů v bakalářském studijním programu a minimálně 120 kreditů v navazujícím magisterském studijním programu.

Více o podmínkách studia naleznete ve Studijním a zkušebním řádu UTB ve Zlíně.

Zavřít

Fakulty a součásti