Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Obecná pravidla pro uznávání předchozího vzdělání

A. Obecná pravidla pro uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na UTB ve Zlíně:

 1. Absolvent zahraniční vysoké školy podá písemnou žádost  (včetně požadovaných příloh) na rektorát UTB ve Zlíně – Referát prorektorů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.
 2. Rektorát UTB ve Zlíně ověří náležitosti žádosti.
 3. UTB žádost posoudí, porovná shodnost studijních programů a rozhodne o žádosti.
 4. Vyhoví-li rektor žádosti, vydá rozhodnutí a přílohu k rozhodnutí „Osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“. Rozhodnutí s přílohou je žadateli zasláno do vlastních rukou, spolu s originály dokladů.
 5. Pokud rektor žádosti nevyhoví, jeho rozhodnutí je žadateli zasláno spolu s originály dokladů do vlastních rukou.
 6. O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodne rektor UTB ve Zlíně ve lhůtách, které stanoví § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. do 30 dní od doručení, ve složitějších případech do 60 dní.
 7. Zahraniční vysokoškolské vzdělání, jeho část nebo jednotlivé zkoušky platí na území České republiky ode dne, kdy rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání nabylo právní moci.

Více informací o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání naleznete na úřední desce univerzity.

B. Obecná pravidla pro uznávání částí studia na UTB ve Zlíně:

Dle čl. 23 Studijního a zkušebního řádu UTB ve Zlíně:

 1. Studentovi, který absolvoval studijní program nebo jeho část, nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, nebo úspěšnému absolventovi celoživotního vzdělávání podle § 60 odst. 2 zákona o vysokých školách, lze na jeho písemnou žádost uznat absolvované části studia nebo jednotlivé zápočty a zkoušky. Při rozhodování se bere zřetel zejména na zaměření absolvovaného studia nebo jeho části, na kreditové hodnocení jednotlivých absolvovaných předmětů studijního programu, na prospěch při studiu a dobu, která uplynula od ukončení dosavadního studia. Konkrétní podmínky pro uznávání zápočtů a zkoušek mohou být upraveny vnitřní normou fakulty nebo UTB.
 2. Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.
 3. Uznané části studia nebo jednotlivým uznaným zápočtům a zkouškám se přiřadí kreditové hodnocení odpovídající danému studijnímu programu.
 4. Studentům, kterým byla uznána část studia, se do doby studia započte počet roků odpovídající celkovému kreditovému hodnocení uznané části studia. Přitom se vychází z tempa studia předpokládajícího ukončení studijního programu za standardní dobu.
 5. O uznávání částí studia nebo jednotlivých zápočtů a zkoušek rozhoduje děkan s přihlédnutím k vyjádření pověřeného člena rady studijního programu nebo garanta předmětu. Na postup při rozhodování v této věci se vztahuje § 68 zákona o vysokých školách.

Fakulty a součásti

Zavřít