Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Základní informace o instituci

Obecné podmínky pro přijímání studentů a zápis do studia

Přijímání studentů

Pravidla pro přijímací řízení, podmínky pro přijetí ke studiu a průběh přijímacího řízení je stanoven ve Statutu UTB ve Zlíně, čl. 7, 8, 9, 10.

Přihlašování do studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Uchazeči se přihlašují prostřednictvím elektronické přihlášky.

Přihlašování do studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce

Uchazeči se přihlašují na anglické verzi www stránek, kde se nachází veškeré informace včetně přihlášky ke studiu. Vyplněnou přihlášku pak posílají v elektronické podobě mezinárodnímu oddělení UTB, ostatní požadované dokumenty (ověřený a přeložený diplom, dodatek k diplomu, fotky, příp. anglický certifikát) pak poštou. Každá fakulta má specifické požadavky pro přijímání uchazečů do anglických studijních oborů (životopis v elektronické podobě, doporučující dopis, zdravotní potvrzení, kopie pasu, potvrzení ze studijního odděleni jeho domovské univerzity/střední školy s termínem závěrečné zkoušky a termínem získání diplomu + výpis předmětů a známek za celé předchozí studium). Veškeré informace naleznou uchazeči na stránkách jednotlivých fakult.

Krátkodobé pobyty studentů

Zahraniční studenti jsou přijímáni na UTB v rámci programu Erasmus+ na základě vyplněné přihlášky (vstupní formulář) doručené vysílající univerzitou na mezinárodní oddělení UTB ve Zlíně. Součástí přihlášky je studijní smlouva, schválená vysílající a přijímající univerzitou stejně jako samotným studentem. Na základě těchto dokumentů je pak student přijat ke studiu zvoleného studijního oboru na UTB ve Zlíně.

Konečný termín pro doručení žádostí ke studiu v rámci Erasmus+ na UTB ve Zlíně je:

 • 1. 6. v případě zimního semestru či celého akademického roku
 • 1. 11. v případě letního semestru příslušného akademického roku

Zápis do studia

Pravidla zápisu do studia jsou stanovena Statutem UTB ve Zlíně v čl. 11.

 1. Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle § 51 zákona právo na zápis do studia. Uchazeč je povinen se k zápisu dostavit ve stanoveném termínu. Z účasti na zápisu se může uchazeč písemně omluvit:
  1. před tímto termínem,
  2. po tomto termínu, a to pouze ve výjimečných případech zejména z důvodů mimořádných zdravotních komplikací, nejpozději však do 5 pracovních dnů.
 2. Uchazeči, který byl ke studiu přijat, zaniká právo na zápis, jestliže se ve stanovené lhůtě k zápisu:
  1. nedostavil a neomluvil nebo
  2. nedostavil a omluvil a jeho omluva nebyla uznána.
 3. Jestliže omluva:
  1. byla uznána, je stanoven náhradní termín nebo forma zápisu do studia,
  2. nebyla uznána, je o této skutečnosti uchazeč neprodleně písemně informován zásilkou do vlastních rukou.
 4. O omluvě, náhradním termínu nebo formě zápisu do studia ve studijním programu uskutečňovaném fakultou rozhoduje s konečnou platností děkan, u studijních programů uskutečňovaných přímo na UTB rektor.
 5. Zápis do dalšího roku studia upravuje Studijní a zkušební řád. U zápisu do dalšího roku studia lze provést zápis v zastoupení na základě plné moci k tomuto konkrétnímu úkonu.
 6. U studijního programu akreditovaného v cizím jazyce probíhá zápis v jazyce anglickém.

Uchazeči, kteří se zapíší do studia, se stanou členy akademické obce na příslušné fakultě se všemi právy a povinnostmi uvedenými v § 62 a § 63 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách, až do dne přerušení nebo ukončení studia.

Fakulty a součásti

Zavřít