Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Uživatelské jméno a heslo UTB

Založení uživatelského jména a hesla UTB

U studentů se uživatelské jméno a heslo zakládá po zápisu ke studiu, u zaměstnanců při nástupu do zaměstnání. Uživatelské jméno a heslo UTB je platné po celou dobu studia nebo po dobu pracovního poměru.

Uživatelské jméno se mění v případech, kdy student UTB přechází do doktorské formy studia, nebo se stává zaměstnancem UTB ve Zlíně, nebo dojde ke změně příjmení.

Zaměstnanci s uzavřenou dohodou (DPP/DPČ)

Také tito zaměstnanci mají uživatelské jméno a heslo UTB, pokud sjednaná doba uzavřené dohody zasahuje do tří zúčtovacích období (dohoda delší než 3 měsíce). Platná dohoda musí být zaevidována v systému SAP.

Zaměstnancům s uzavřenou dohodou doporučujeme seznámit se se všemi relevantními vnitřními normami UTB v platném znění: Pravidla pro používání elektronické pošty na UTB ve Zlíně, Elektronické výplatní lístky, Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – pravidla a stanovení odpovědnosti včetně dodatků.

Platnost uživatelského jména UTB

Uživatelské jméno se automaticky zakládá a aktivuje ke dni, od kterého má student v systému IS/STAG zaevidováno aktivní studium, nebo od kterého má zaměstnanec v systému SAP zaevidovanou aktivní pracovní smlouvu nebo dohodu.
Po ukončení studia nebo pracovního poměru nebo dohody je uživatelské jméno aktivní ještě dalších 30 dní. Není-li student během této doby zapsán k dalšímu studiu, které je zaevidováno v systému IS/STAG, nebo nemá-li zaměstnanec uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu zaevidovanou v systému SAP, dojde po této době k automatickému zablokování uživatelského jména a přístupu do všech informačních systémů UTB.

Důležité bezpečnostní pokyny

Je přísně zakázáno poskytnout uživatelské jméno a heslo UTB jiné osobě. Uživatel je povinen své uživatelské jméno a heslo chránit a udržovat v tajnosti a nikdy jej nesmí za žádných okolností prozradit, ústně či písemně.

Kde se dozvíte uživatelské jméno a heslo UTB

  • Studenti: formulář v záložce Přihlašovací údaje na Portálu IS/STAG.
  • Zaměstnanci: od IT administrátora příslušné fakulty či součásti UTB, nebo CVT.

Změna hesla, zapomenuté heslo

Uživatelské heslo lze změnit na Portálu UTB

V případě zapomenutého hesla:

  • Studenti: lze využít formulář v záložce Přihlašovací údaje na Portálu IS/STAG.
  • Zaměstnanci: kontaktovat osobně IT administrátora příslušné fakulty či součásti UTB, nebo CVT.

Kde se používá uživatelské jméno a heslo UTB

Uživatelské jméno a heslo UTB se používá pro přihlášení (ověření) uživatele při vstupu do informačních systémů a do počítačů, které jsou součástí počítačové sítě UTB ve Zlíně.

Jedná se o: Portál IS/STAG, Portál UTB, Webmail UTB, Active Directory, síťový souborový systém, webové stránky UTB, přihlášení do PC a sítě prostřednictvím Active Directory, Jídelníček UTB, systém ISKaM, systém pro správu datových přípojek na VŠ kolejích, DSpace.

Cílem CVT je sjednocení způsobu přihlášení uživatele u všech univerzitních informačních systémů. Přesto může být u některých informačních systémů vyžadován jiný způsob přihlášení nebo registrace uživatele. Důvody jsou technického nebo organizačního charakteru. U takových systémů musí být vždy uveden způsob přihlášení či registrace a kontakt.

Řešení problémů s uživatelským jménem a heslem UTB

  • Osobní návštěva Centra výpočetní techniky, oddělení počítačových sítí, místnost 219, budova U13 s prokázáním identity uživatele průkazem studenta (čipovou kartou).
  • Ověřeným emailem, který je registrován v systému IS/STAG (Portál UTB).

Ve věci nastavení či změny uživatelského jména a hesla není z bezpečnostních důvodů možno využít telefonický druh komunikace.

Fakulty a součásti

Zavřít