Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Erasmus+

Praktická stáž

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2021–2027, který je zaměřen na podporu spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Pro více informací týkající se Erasmus+ a priorit současného programu doporučujeme navštívit oficiální stránky Erasmus+. Aby se vysokoškolská instituce mohla do akcí programu Erasmus+ zapojit, musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). UTB získala ECHE na celé období trvání nového programu. Erasmus+ ID kód UTB je CZ ZLIN01.
Pro vyjíždějící studenty jsme odpověděli na často kladené dotazy, které naleznete zde. Dalším užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je náš nový webový portál xchange, kde studenti sdílejí své zkušenosti a prožitky ze zahraničních pobytů. Užitečné rady a tipy pro Váš zahraniční pobyt, naleznete na online portálu mladiinfo.
Student si zařizuje svou praktickou stáž v zahraniční firmě sám. Pro inspiraci přikládáme link na tabulku, ve které můžete nalézt, kam studenti z UTB, dle jednotlivých oborů a fakult, v minulosti vyjeli na praktickou stáž: Pracovní stáže v zahraničí . Další inspiraci přikládáme níže:

Při hledání stáží mohou studenti také využít služeb Job Centra, které naše univerzita nabízí a to tak, že se přihlásí do portálu Job Centrum nebo odebírat příspěvky ve Facebookové skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti

Instituce, ve kterých není možné realizovat praktickou stáž naleznete zde.

JAKÉ ZEMĚ JSOU DO PROGRAMU ZAPOJENY?

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko
 • země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Turecko, Makedonie a Srbsko
 • Mobility do partnerských zemí konzultujte individuálně s pracovníky Mezinárodního oddělení, případně s proděkanem pro mezinárodní vztahy.

PRAVIDLA PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY NA STUDIJNÍ POBYT/PRAKTICKOU STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

 • student může vycestovat v každém stupni studia (tj. v bakalářské, navazujícím a doktorském) na studijní pobyt/praktickou stáž v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia
 • předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, tzn. pokud student již absolvoval studijní pobyt/praktickou stáž v rámci Programu celoživotního učení na jakékoli vysokoškolské instituci, Erasmus (2021-2027) tak může vycestovat znovu, ale předchozí délka pobytu mu bude odečtena od maximálního možného počtu měsíců, které může v rámci Erasmus+ strávit v zahraničí
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Minimální délka studijního pobytu v zahraniční je 2 měsíce. Minimální délka praktické stáže v zahraničí je 2 měsíce.

Příklad: Student v rámci jednoho stupně studia vycestoval v akad. roce 2023/2024 na 5měsíční studijní pobyt. V programu Erasmus+ může tedy v rámci daného stupně studia vycestovat ještě na celkem 7 měsíců, a to např. na 5měsíční studijní pobyt a 2měsíční praktickou stáž.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Stipendium je studentům vyplaceno na základě Účastnické smlouvy, a to v závislosti na výši paušální částky za měsíc pobytu (měsíc = 30 dní). Minimální délka pobytu je 60 dní maximální 360 dní. Stipendium je stanoveno na národní úrovni a jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady související s pobytem v zahraničí.
Výše grantů pro mobility studentů v akademickém roce 2023/2024
EU nástroj pro výpočet výše grantu
Pro výplatu stipendia (grantu) je nutné zadat číslo bankovního účtu do Portálu. Grant se vyplácí v CZK na český účet dle aktuálního směnného kurzu ČNB v den převodu. Vyplacení grantu v EUR je možné pouze na účet vedený u Komerční banky. Pokud zadáváte EUR účet do Portálu, zadejte prosím EUR účet do kolonky “Bankovní EURO účet”.

Green Erasmus je možnost čerpání dodatečných finančních prostředků na ekologicky šetrnou dopravu. Udržitelnými dopravními prostředky jsou uznány typy: vlak, autobus, sdílený automobil, loď. Hlavní část cesty musí být realizováno tímto dopravním prostředkem. Účastníci musí uchovat důkazy o uskutečnění cesty (doklady) a předložit. K navýšení v případě využití udržitelné formy dopravy dochází na základě:

 • vzdálenosti mezi vysílající a přijmající institucí, kdy se musí jednat o vzdálenost mezi 100-3999km.
 • využití definovaného udržitelného dopravního prostředku
 • čestného prohlášení
 • následné doložení dokladů o cestě

Na základě těchto skutečností je vydán dodatek ke smlouvě k jednorázovému příspěvku 50 EUR.

PODMÍNKY PRO VYSÍLANÉ STUDENTY

 • Student, který vyjíždí na praktickou stáž do zahraničí, musí být zapsán do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a musí mít ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

1. Výběrová řízení

 • Studenti si mohou podat přihlášku již v 1.ročníku bakalářského programu (plánují výjezd ve 2. ročníku) či ve 3. ročníku bakalářského programu (plánují výjezd v 1. ročníku magisterského programu)
 • Výběrová řízení (VŘ) na praktické stáže v zahraničí jsou každoročně vypisována jednotlivými fakultami UTB v lednu/únoru (řádná VŘ), příp. září/říjnu (doplňková VŘ) příslušného roku (viz webové stránky fakulty).

Úspěšní studenti se řídí pokyny uvedenými v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte) a také ve směrnici rektora č. 13/2023.

2. Dokumenty

Všechny dokumenty akceptujeme ve formě naskenovaných kopií kromě Účastnické smlouvy.

Před výjezdem
 • AL – Acceptance Letter – potvrzení o přijetí studenta zahraniční institucí na praktickou stáž, které tvoří přijímající instituce sama. Student zažádá zahraniční instituci o vystavení AL, který obsahuje:
  jméno studenta, data uskutečnění praktické stáže, stručný popis pracovních povinností, podpis zodpovědné osoby z přijímající instituce, razítko zahraniční instituce.
 • LAT – Learning Agreement for Traineeships – vyplňujete před výjezdem
 • Pojištění – student si zřizuje pojištění sám na vlastní náklady a má povinnost se před výjezdem pojistit v rámci:
  • Úrazového pojištění
  • Odpovědnosti za škodu
  • Léčebných výloh
 • Účastnická smlouva – Uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

K sepsání Účastnické smlouvy (3-4 týdny před začátkem mobility) se dostavte na U13/327 kdykoli v úředních hodinách. S sebou přineste v papírové podobě:

 • LAT – Learning Agreement for Traineeships (podepsaný, orazítkovaný za UTB a za zahraniční instituci)
 • AL – Acceptance Letter (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Doklad nebo kopii dokladu o sjednaném zahraničním pojištění na celou délku stáže v zahraničí (úrazové pojištění, odpovědnost za škodu, léčebné výlohy)
 • Potvrzení o studiu na UTB po dobu zahraniční stáže

Online Linguistic Support (OLS) OLS je jazykový test, který má povinnost splnit každý student před svým výjezdem do zahraničí v rámci programu E+. Tímto se monitoruje zlepšení či zhoršení jazykových znalostí v průběhu mobility. Test jazykové úrovně (Language Assessment), je POVINNÝ.
Jazykový kurz (Language Course) je DOBROVOLNÝ.
Erasmus+ charta studenta potvrzuje vaše práva a povinnosti a informuje vás o tom, co můžete očekávat od vysílající a přijímající instituce/organizace ve všech fázích vaší mobility.

 • Confirmation of Arrival – Departure – do 7 dní od příjezdu zaslat emailem potvrzené datum začátku praktické stáže na: outgoing@utb.cz
 • V případě změny data ukončení, vedoucího pracovníka, místa výkonu práce, náplně práce, neprodleně kontaktujte Mezinárodní oddělení UTB
Po návratu ze zahraničí
 • LAM – Learning Agreement After the Mobility – na konci Vaší praktické stáže vyplňujete tento dokument a slouží jako Traineeship Certificate. Je nezbytný k ukončení Vaší praktické stáže.
 • vyplnit Závěrečnou zprávu – přijde Vám odkaz na email z EU Survey

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního pobytu v rámci programu Erasmus+, můžete požádat o speciální stipendium pro handicapované studenty nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.

Deadline pro podání registrace:
31. 5. 2024 pro mobility v zimním semestru nebo na celý akademický rok
30. 11. 2024 pro mobility v letním semestru

Postup podání registrace:

 • Student/ka vyplní registraci k žádosti o stipendium pro specifické potřeby.
 • Je nutné počítat, že v případě kladného posouzení situace studenta/tky, bude potřeba dokládat dokumenty uvedené níže (v sekci Student dokládá k žádosti).

Další postup po registraci:

 • Student/ka se domluví na individuální schůzce s koordinátorkou výjezdů.
 • Student/tka na základě konzultace vyplní formulář žádosti, který vychází ze vzoru poskytnutého národní agenturou.
 • Institucionální koordinátor zkontroluje údaje vyplněné studentem. Při kalkulaci u položek doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+. Revidovaný rozpočet je současně požadovaným rozpočtem.
 • Národní agentuře předkládá žádost vysílající instituce (vysoká škola / VOŠ / konzervatoř). Žádost podepisuje institucionální koordinátor. Žádost musí být zaslána v jednom originálu poštou na adresu DZS.
 • Žádost musí být vyplněna v počítači, ručně psané žádosti nebudou akceptovány.

Student dokládá k žádosti:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student/ka vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu/praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem studenta/studentky.

Tyto přílohy zůstávají na škole. Národní agentura si je může od školy vyžádat a ověřit tak údaje uvedené v přihlášce.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

 

email: outgoing@utb.cz |web: www.utb.cz

Fakulty a součásti

Zavřít