Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Erasmus+

Studijní pobyt

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který je zaměřen na podporu spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Oficiální stránky programu Erasmus+

Aby se vysokoškolská instituce mohla do akcí programu Erasmus+ zapojit, musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). UTB získala ECHE na celé období trvání nového programu. Erasmus+ ID kód UTB je CZ ZLIN01.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde.

Aktualizovaná příručka ECTS, která byla přijata v květnu 2015 v Jerevanu na konferenci ministrů k Boloňskému procesu zde.

Užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je náš nový webový portál xchange.

Užitečné rady a tipy pro Váš zahraniční pobyt, naleznete na online portálu mladiinfo.

V podmínkách naleznete informace o tom, jaké země jsou do programu zapojeny, pravidla pro výjezdy a finanční podmínky

JAKÉ ZEMĚ JSOU DO PROGRAMU ZAPOJENY?

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Turecko, Makedonie a Srbsko
 • Mobility do Švýcarska konzultujte individuálně s pracovníky Mezinárodního oddělení, případně s proděkanem pro mezinárodní vztahy.

PRAVIDLA PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY NA STUDIJNÍ POBYT/PRAKTICKOU STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

 • student může vycestovat v každém stupni studia (tj. v bakalářské, navazujícím a doktorském) na studijní pobyt/praktickoustáž v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia
 • předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, tzn. pokud student již absolvoval studijní pobyt/pracovní stáž v rámci Programu celoživotního učení, Erasmus (2007-2013) tak může vycestovat znovu, ale předchozí délka pobytu mu bude odečtena od maximálního možného počtu měsíců, které může v rámci Erasmus+ strávit v zahraničí
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Minimální délka studijního pobytu v zahraniční je 3 měsíce.

Minimální délka praktické stáže v zahraničí je 2 měsíce.

Příklad: Student v rámci jednoho stupně studia vycestoval v akad. roce 2020/2021 na 5měsíční studijní pobyt. V novém programu Erasmus+ může tedy v rámci daného stupně studia vycestovat ještě na celkem 7 měsíců, a to např. na 5měsíční studijní pobyt a 2měsíční pracovní stáž.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Grant je studentům vyplacen na základě Účastnické smlouvy, a to v závislosti na výši paušální částky za měsíc pobytu (měsíc = 30 dní) a délce pobytu v zahraničí. Grant je stanoven na národní úrovni a jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady související s pobytem v zahraničí. Studenti nemohou realizovat studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v zemi, ve které mají trvalé bydliště, tzn. například student s trvalým bydlištěm na Slovensku nemůže vycestovat na Erasmus+ mobilitu na Slovensko.

Výše grantů pro mobility studentů v akademickém roce 2020/2021

EU nástroj pro výpočet výše grantu

Pro výplatu stipendia (grantu) je nutné zadat číslo bankovního účtu do Portálu. Grant se vyplácí v CZK na český účet dle aktuálního směnného kurzu ČNB v den převodu. Vyplacení grantu v EUR je možné pouze na účet vedený u Komerční banky. Pokud zadáváte EUR účet do Portálu, zadejte prosím EUR účet do kolonky „Bankovní EURO účet“.

PODMÍNKY PRO VYSÍLANÉ STUDENTY

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a musí mít řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

1. Výběrová řízení

 • Studenti si mohou podat přihlášku již v 1.ročníku bakalářského programu (plánují výjezd ve 2. ročníku) či ve 3. ročníku bakalářského programu (plánují výjezd v 1. ročníku magisterského programu)
 • Výběrová řízení (VŘ) na studijní pobyty v zahraničí jsou každoročně vypisována jednotlivými fakultami UTB v lednu/únoru (řádná VŘ), příp. září/říjnu (doplňková VŘ) příslušného roku (viz webové stránky fakulty).
 • VŘ se realizují na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou UTB a zahraniční institucí.
 • Přihláška do výběrového řízení UTB (v zápatí jsou uvedeny kontakty na fakultní koordniátory)

Úspěšní studenti se řídí pokyny uvedenými v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte) a také ve směrnici rektora č. 8/2020.

2. Dokumenty

Všechny dokumenty akceptujeme ve formě naskenovaných kopií kromě Účastnické smlouvy.

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 8/2020.

Před výjezdem

Veškeré dokumenty stáhnete ve formátu .pdf v Portálu UTB v záložce „ECTS“.

 • SAF – Student Application Form – slouží místo Acceptance Letter – dokument, kterým zahraniční instituce potvrzuje přijetí studenta UTB ke studiu na zahraniční instituci
 • LA – Learning Agreement – studijní smlouva uzavřená mezi studentem, vysílající institucí a přijímající zahraniční institucí
 • cestovní pojištění na dobu zahraničního pobytu
 • potvrzení o studiu na UTB na dobu zahraničního pobytu
 • ToRBM – Transcript of Records Befote the Mobility – výpis známek získaných na UTB. V některých případech je ToRBM požadován zahraniční institucí před výjezdem do zahraničí.
 • Erasmus+ charta studenta potvrzuje vaše práva a povinnosti a informuje vás o tom, co můžete očekávat od vysílající a přijímající instituce/organizace ve všech fázích vaší mobility.
 • Účastnická smlouva – Uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

K sepsání Účastnické smlouvy (4 týdny před začátkem mobility) se dostavte na U13/161 kdykoli v úředních hodinách. S sebou přineste v papírové podobě:

 • Learning Agreement z Portálu UTB (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Student Application Form z Portálu UTB nebo Acceptance Letter (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Doklad nebo kopii dokladu o sjednaném zahraničním pojištění na celou délku studia v zahraničí
 • Potvrzení o studiu na UTB po dobu zahraniční mobility

Online Linguistic Support (OLS)

OLS je jazykový test, který má povinnost splnit každý student před svým výjezdem do zahraničí a následně znovu po svém návratu v rámci programu E+. Tímto se monitoruje zlepšení či zhoršení jazykových znalostí v průběhu mobility. Test jazykové úrovně (Language Assessment), je POVINNÝ. Jazykový kurz (Language Course) je DOBROVOLNÝ.

Během výjezdu
 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od začátku studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB
 • CH-LA – Changes to the Original Learning Agreement – po příjezdu do zahraničí se stává, že se neotevřou některé z Vámi zapsaných předmětů (musíte si tedy zvolit jiné předměty). Změny v předmětech můžete provádět do 1 měsíce od začátku studijního pobytu. V Portálu UTB smažete předměty, které studovat nebudete a přidáte předměty, které budete reálně studovat. Změny se propíší do dokumentu CH-LA – Changes to the Original Learning Agreement v Portálu.
Po ukončení studia v zahraniční instituci
 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od ukončení studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB
 • ToR – Transcript of Records – výpis známek získaných na zahraniční instituci po absolvování studijního pobytu. Vystavuje zahraniční instituce
 • SIToR – Sending Institution’s Transcript of Records / Doklad o uznání – dokument je generovaný Portálem po zadání výsledků zkoušek do Portálu na základě Vašeho Transcript of Records ze zahraniční instituce.
 • vyplnit OLS jazykový test po mobilitě – přihlásíte se do svěho účtu v OLS
 • vyplnit Závěrečnou zprávu – přijde Vám odkaz na email z EU Survey + vyplnit recenzi na www.xchange.utb.cz

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 8/2020.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení – outgoing@utb.cz

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 (od ak. r. 20/21 se jedná o koeficient 2,7). Jsou to tedy studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách. Nově, v akadem. roce 20/21 se jedná také o studenty, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Všechny ostatní podmínky, jako například výše grantu, se však řídí pravidly programu Erasmus+.

Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 (od Výzvy 2020 se jedná o koeficient 2,7).

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky v zemi svého původu.

Podmínky, za kterých je možno požádat o zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů naleznete zde.

Více informací týkajících se postupu podání žádosti, naleznete zde.

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+, můžete požádat o speciální stipendium pro studenty s handicapem nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.

Deadline pro podání registrace:
31. 5. 2020 pro mobility v zimním semestru nebo na celý akademický rok
30. 11. 2020 pro mobility v letním semestru

Postup podání registrace:

 • Student/ka vyplní registraci k žádosti o stipendium pro specifické potřeby.
 • Je nutné počítat, že v případě kladného posouzení situace studenta/tky, bude potřeba dokládat dokumenty uvedené níže (v sekci Student dokládá k žádosti).

Další postup po registraci:

 • Student/ka se domluví na individuální schůzce s koordinátorkou výjezdů.
 • Student/tka na základě konzultace vyplní formulář žádosti, který vychází ze vzoru poskytnutého národní agenturou.
 • Institucionální koordinátor zkontroluje údaje vyplněné studentem. Při kalkulaci u položek doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+. Revidovaný rozpočet je současně požadovaným rozpočtem.
 • Národní agentuře předkládá žádost vysílající instituce (vysoká škola / VOŠ / konzervatoř). Žádost podepisuje institucionální koordinátor. Žádost musí být zaslána v jednom originálu poštou na adresu DZS.
 • Žádost musí být vyplněna v počítači, ručně psané žádosti nebudou akceptovány.

Student dokládá k žádosti:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student/ka vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu/praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem studenta/studentky.

Tyto přílohy zůstávají na škole. Národní agentura si je může od školy vyžádat a ověřit tak údaje uvedené v přihlášce.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

KRÁTKODOBÉ VÝJEZDY A STÁŽE TEL:+420 576 032 201 Mobil:+420 739 329 953 E-mail: outgoing@utb.cz Kancelář:U13/161

Fakulty a součásti

Zavřít