Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Erasmus+

Studijní pobyt

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na další období 2021–2027, který je zaměřen na podporu spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Oficiální stránky programu Erasmus+

Aby se vysokoškolská instituce mohla do akcí programu Erasmus+ zapojit, musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). UTB získala ECHE na celé období trvání nového programu. Erasmus+ ID kód UTB je CZ ZLIN01.

Odpovědi na často kladené dotazy naleznete zde.

Užitečným pomocníkem při získávání informací o zahraničních pobytech a institucích je náš nový webový portál xchange.

Užitečné rady a tipy pro Váš zahraniční pobyt, naleznete na online portálu mladiinfo.

V podmínkách naleznete informace o tom, jaké země jsou do programu zapojeny, pravidla pro výjezdy a finanční podmínky

JAKÉ ZEMĚ JSOU DO PROGRAMU ZAPOJENY?

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP – Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Turecko, Makedonie a Srbsko
 • Mobility do partnerských zemí konzultujte individuálně s pracovníky Mezinárodního oddělení, případně s proděkanem pro mezinárodní vztahy.

PRAVIDLA PRO OPAKOVANÉ VÝJEZDY NA STUDIJNÍ POBYT/PRAKTICKOU STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

 • student může vycestovat v každém stupni studia (tj. v bakalářské, navazujícím a doktorském) na studijní pobyt/praktickoustáž v maximálním úhrnu 12 měsíců za daný stupeň studia
 • předchozí mobility v daném stupni studia se sčítají, tzn. pokud student již absolvoval studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus (2014-2020), tak může vycestovat znovu, ale předchozí délka pobytu mu bude odečtena od maximálního možného počtu měsíců, které může v rámci Erasmus+ strávit v zahraničí
 • program není určen pro studenty, kteří přijeli do ČR studovat pod programem Erasmus Mundus

Minimální délka studijního pobytu v zahraniční je 2 měsíce.

Minimální délka praktické stáže v zahraničí je 2 měsíce.

Příklad: Student v rámci jednoho stupně studia vycestoval v akad. roce 2020/2021 na 5měsíční studijní pobyt. V novém programu Erasmus+ může tedy v rámci daného stupně studia vycestovat ještě na celkem 7 měsíců, a to např. na 5měsíční studijní pobyt a 2měsíční pracovní stáž.

FINANČNÍ PODMÍNKY

Grant je studentům vyplacen na základě Účastnické smlouvy, a to v závislosti na výši paušální částky za měsíc pobytu (měsíc = 30 dní) a délce pobytu v zahraničí. Grant je stanoven na národní úrovni a jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady související s pobytem v zahraničí.

Výše grantů pro mobility studentů v akademickém roce 2021/2022

EU nástroj pro výpočet výše grantu

Pro výplatu stipendia (grantu) je nutné zadat číslo bankovního účtu do Portálu. Grant se vyplácí v CZK na český účet dle aktuálního směnného kurzu ČNB v den převodu. Vyplacení grantu v EUR je možné pouze na účet vedený u Komerční banky. Pokud zadáváte EUR účet do Portálu, zadejte prosím EUR účet do kolonky „Bankovní EURO účet“.

Green Erasmus je možnost čerpání dodatečných finančních prostředků na ekologicky šetrnou dopravu. Udržitelnými dopravními prostředky jsou uznány typy: vlak, autobus, sdílený automobil, loď. Hlavní část cesty musí být realizováno tímto dopravním prostředkem. Účastníci musí uchovat důkazy o uskutečnění cesty (doklady) a předložit. K navýšení v případě využití udržitelné formy dopravy dochází na základě:

 • vzdálenosti mezi vysílající a přijmající institucí, kdy se musí jednat o vzdálenost mezi 100-3999km.
 • využití definovaného udržitelného dopravního prostředku
 • čestného prohlášení
 • následné doložení dokladů o cestě

Na základě těchto skutečností je vydán dodatek ke smlouvě k jednorázovému příspěvku 50 EUR.

PODMÍNKY PRO VYSÍLANÉ STUDENTY

 • Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a musí mít řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

1. Výběrová řízení

 • Studenti si mohou podat přihlášku již v 1.ročníku bakalářského programu (plánují výjezd ve 2. ročníku) či ve 3. ročníku bakalářského programu (plánují výjezd v 1. ročníku magisterského programu)
 • Výběrová řízení (VŘ) na studijní pobyty v zahraničí jsou každoročně vypisována jednotlivými fakultami UTB v lednu/únoru (řádná VŘ), příp. září/říjnu (doplňková VŘ) příslušného roku (viz webové stránky fakulty).
 • VŘ se realizují na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou UTB a zahraniční institucí.
 • Přihláška do výběrového řízení UTB (v zápatí jsou uvedeny kontakty na fakultní koordniátory)

Úspěšní studenti se řídí pokyny uvedenými v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte) a také ve směrnici rektora č. 10/2021.

2. Dokumenty

Všechny dokumenty akceptujeme ve formě naskenovaných kopií kromě Účastnické smlouvy.

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 10/2021.

Před výjezdem

Veškeré dokumenty stáhnete ve formátu .pdf v Portálu UTB v záložce „ECTS“.

 • SAF – Student Application Form – slouží místo Acceptance Letter – dokument, kterým zahraniční instituce potvrzuje přijetí studenta UTB ke studiu na zahraniční instituci
 • LA – Learning Agreement – studijní smlouva uzavřená mezi studentem, vysílající institucí a přijímající zahraniční institucí
 • cestovní pojištění na dobu zahraničního pobytu
 • potvrzení o studiu na UTB na dobu zahraničního pobytu
 • ToRBM – Transcript of Records Befote the Mobility – výpis známek získaných na UTB. V některých případech je ToRBM požadován zahraniční institucí před výjezdem do zahraničí.
 • Erasmus+ charta studenta potvrzuje vaše práva a povinnosti a informuje vás o tom, co můžete očekávat od vysílající a přijímající instituce/organizace ve všech fázích vaší mobility.
 • Účastnická smlouva – Uzavírá se s pracovníkem Mezinárodního oddělení 3-4 týdny před začátkem pobytu – vyměřuje a potvrzuje výši stipendia.

K sepsání Účastnické smlouvy (4 týdny před začátkem mobility) se dostavte na U13/161 kdykoli v úředních hodinách. S sebou přineste v papírové podobě:

 • Learning Agreement z Portálu UTB (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Student Application Form z Portálu UTB nebo Acceptance Letter (podepsaný a orazítkovaný zahraniční institucí)
 • Doklad nebo kopii dokladu o sjednaném zahraničním pojištění na celou délku studia v zahraničí
 • Potvrzení o studiu na UTB po dobu zahraniční mobility

Online Linguistic Support (OLS)

OLS je jazykový test, který má povinnost splnit každý student před svým výjezdem do zahraničí v rámci programu E+. Tímto se monitoruje zlepšení či zhoršení jazykových znalostí v průběhu mobility. Test jazykové úrovně (Language Assessment), je POVINNÝ. Jazykový kurz (Language Course) je DOBROVOLNÝ.

Během výjezdu
 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od začátku studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB
 • CH-LA – Changes to the Original Learning Agreement – po příjezdu do zahraničí se stává, že se neotevřou některé z Vámi zapsaných předmětů (musíte si tedy zvolit jiné předměty). Změny v předmětech můžete provádět do 1 měsíce od začátku studijního pobytu. V Portálu UTB smažete předměty, které studovat nebudete a přidáte předměty, které budete reálně studovat. Změny se propíší do dokumentu CH-LA – Changes to the Original Learning Agreement v Portálu.
Po ukončení studia v zahraniční instituci
 • Confirmation of Arrival – Departure – potvrzení o délce pobytu studenta na zahraniční instituci. Data začátku a konce studia musí korespondovat s uvedenými daty ve Finanční dohodě. Student naskenuje dokument do 7 dní od ukončení studia v zahraničí pracovníkovi Mezinárodního oddělení UTB
 • ToR – Transcript of Records – výpis známek získaných na zahraniční instituci po absolvování studijního pobytu. Vystavuje zahraniční instituce
 • SIToR – Sending Institution’s Transcript of Records / Doklad o uznání – dokument je generovaný Portálem po zadání výsledků zkoušek do Portálu na základě Vašeho Transcript of Records ze zahraniční instituce.
 • vyplnit Závěrečnou zprávu – přijde Vám odkaz na email z EU Survey + vyplnit recenzi na www.xchange.utb.cz

Jak postupovat při vyplňování dokumentů naleznete v prezentaci a v taháku (vytiskněte si ho oboustranně s přeložením na spodním okraji a složte). Také si přečtěte směrnici rektora č. 10/2021.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mezinárodní oddělení – outgoing@utb.cz

O navýšené socio-ekonomické stipendium Erasmus mohou žádat studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4. Jsou to tedy studenti, kteří mají nárok nebo pobírají sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách a studenti, kteří mají nárok na přídavek na dítě dle Části třetí, Hlavy první Zákona č. 117/1995 Sb., Zákon o státní sociální podpoře. Všechny ostatní podmínky, jako například výše grantu, se však řídí pravidly programu Erasmus+.

Student, který nemá nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 3,4.

Student, který nepobírá přídavky na dítě od českého státu, může rovněž požádat o navýšení sazby, pokud doloží, že pobírá dávky v zemi svého původu.

Podmínky, za kterých je možno požádat o zvýšení sazby ze socioekonomických důvodů naleznete zde.

Více informací týkajících se postupu podání žádosti, naleznete zde.

Vyžaduje-li Váš zdravotní stav zvýšené náklady, ale rád/a byste se zúčastnil/a zahraničního studijního pobytu v rámci programu Erasmus+, můžete požádat o speciální stipendium pro studenty s handicapem nad rámec běžného stipendia programu Erasmus+.

Deadline pro podání registrace:
31. 5. 2022 pro mobility v zimním semestru nebo na celý akademický rok
30. 11. 2021 pro mobility v letním semestru

Postup podání registrace:

 • Student/ka vyplní registraci k žádosti o stipendium pro specifické potřeby.
 • Je nutné počítat, že v případě kladného posouzení situace studenta/tky, bude potřeba dokládat dokumenty uvedené níže (v sekci Student dokládá k žádosti).

Další postup po registraci:

 • Student/ka se domluví na individuální schůzce s koordinátorkou výjezdů.
 • Student/tka na základě konzultace vyplní formulář žádosti, který vychází ze vzoru poskytnutého národní agenturou.
 • Institucionální koordinátor zkontroluje údaje vyplněné studentem. Při kalkulaci u položek doprava, stravování a ubytování je třeba věnovat zvýšenou pozornost stanovení rozdílu mezi cenou za běžné náklady a cenou za zvýšené náklady z důvodu příslušného handicapu. Pouze tento cenový rozdíl (ne celá částka za nadstandardní službu) pak tvoří oprávněný požadavek studenta v rámci žádosti o speciální stipendium Erasmus+. Revidovaný rozpočet je současně požadovaným rozpočtem.
 • Národní agentuře předkládá žádost vysílající instituce (vysoká škola / VOŠ / konzervatoř). Žádost podepisuje institucionální koordinátor. Žádost musí být zaslána v jednom originálu poštou na adresu DZS.
 • Žádost musí být vyplněna v počítači, ručně psané žádosti nebudou akceptovány.

Student dokládá k žádosti:

 • lékařskou zprávu;
 • kopii průkazu ZTP (pokud ho student/ka vlastní);
 • dokumenty programu Erasmus+: Erasmus pro příslušný typ mobility – podepsanou studijní smlouvu pro studijní pobyt / praktickou stáž (Learning agreement for studies/traineeship)
 • akceptační dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí ke studijnímu pobytu/praktické stáži a kde je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem studenta/studentky.

Tyto přílohy zůstávají na škole. Národní agentura si je může od školy vyžádat a ověřit tak údaje uvedené v přihlášce.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím kontaktujte:

KRÁTKODOBÉ VÝJEZDY A STÁŽE TEL:+420 576 032 201 Mobil:+420 739 329 953 E-mail: outgoing@utb.cz Kancelář:U13/161

Fakulty a součásti

Zavřít