Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Akademický senát

Pozvánka na zasedání

Zasedání Akademického senátu UTB se uskuteční
v úterý dne 30. června 2020 od 13:00 hod.
v místnosti č. 131 (přízemí) budovy U13 UTB, nám. TGM 5555, Zlín.

Zasedání se bude přístupné i prostřednictvím elektronické komunikace na dálku (aplikace Microsoft Teams).

Předběžný program zasedání:

  1. Kontrola zápisu ze zasedání AS UTB č. 6/2020 (249).
  2. Stav plnění usnesení AS UTB.
  3. Projednání programu zasedání.
  4. Informace rektora, prorektorů a kvestora.
  5. Projednání návrhu „Strategický záměr Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+“.
  6. Projednání návrhu „Plán realizace Strategického záměru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na období 21+ pro rok 2021 “.
  7. Projednání návrhu „I. změny Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“.
  8. Různé.

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.
předseda Akademického senátu UTB

Návod na připojení: Video
Přímý odkaz na připojení: Link (doporučený prohlížeč je Google Chrome nebo Microsoft Edge)

Při vstupu do budovy použijte prosím desinfekci.
Při pohybu ve všech vnitřních prostorech staveb (včetně místnosti 131) se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Dodržujte prosím maximální možné rozestupy.
Studenti a veřejnost při vstupu odevzdají písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); Vzor ke stažení: https://www.utb.cz/mdocs-posts/priloha-c-1-k-rozhodnuti-rektora-c-20-2020/

Fakulty a součásti

Zavřít